Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

Langere beslistermijn omgevingsvergunning

Op dit moment hebben wij veel aanvragen voor omgevingsvergunningen te verwerken. Dit betekent dat we de beslistermijn van reguliere omgevingsvergunningen het komende halfjaar in veel gevallen gaan verlengen van 8 naar 14 weken. Aanvragers van deze omgevingsvergunningen stellen we hiervan ook persoonlijk van op de hoogte. 

Het is verboden zonder vergunning van de Provincie activiteiten te verrichten die de kwaliteit van een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren. Dit geldt ook voor stikstofuitstoot. Het Rijk heeft nu een nieuwe rekenmethode gemaakt waarmee de zogeheten stikstofdepositie op een natuurgebied kan worden berekend. De oude rekenmethode mocht van de Raad van State niet meer gebruikt worden. Door deze nieuwe methode moeten in ieder geval kleine projecten alvast weer op gang komen.

Rekenmethode

De aanvrager moet in dat geval aantonen dat de stikstofneerslag geen negatief effect heeft op het natuurgebied. Alles over deze rekenmethode vindt u op de website van Aerius

Als er wel een negatief effect is, dan kan de gemeente geen omgevingsvergunning verlenen voor het project. Later in het najaar van 2019 stelt de gemeente een beoordelingskader vast voor vergunningaanvragen.

Achtergrond

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een aantal beroepszaken waarbij de neerslag van stikstof een belangrijke rol speelt. Plannen die een beperkte bijdrage leverden aan de neerslag van stikstof in een Natura 2000 gebied waren vóór de uitspraak vrijgesteld van een Wet natuurbescherming (Wnb) vergunningplicht, of er gold alleen een meldingsplicht. Na deze uitspraken is deze systematiek niet meer toegestaan. De uitspraak kunt u hiervinden.

Vragen en antwoorden

Om wat voor activiteiten gaat het dan?

Het gaat bijvoorbeeld over het (ver)bouwen of slopen van een woning of bijgebouw met het daarbij horende bouwverkeer, hijskranen, en dergelijke. Ook het organiseren van een evenement kan een negatief effect hebben op een Natura 2000-gebied. Dat kan bijvoorbeeld door een forse toename van het verkeer.

Wat zijn de gevolgen voor Bloemendaal?

Voor plannen in of naast Natura2000 gebieden is, naast een omgevingsvergunning, ook een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Deze procedure duurt aanzienlijk langer dan de reguliere procedure. Bloemendaal ligt in en naast Natura2000 gebied.

Wordt er dan geen enkele vergunning meer verleend?

De gemeente kijkt bij elke aanvraag of een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Vergunningsaanvragen voor activiteiten van beperkte omvang hoeft de gemeente niet altijd aan te houden. Op voorhand moet dan wel duidelijk zijn dat de kwaliteit van een Natura 2000-gebied niet verslechtert.

Welke activiteit valt wel onder de uitzondering?

Het (ver)bouwen van een woning kan vallen onder de uitzondering. Het oppervlak van de woning en het aantal woningen mag dan niet toenemen, de realisatiefase moet kort zijn en het nieuwe bouwwerk moet voldoen aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. De gemeente bekijkt dit per aanvraag.

Nu checken en vergunning aanvragen

Voor de volgende werkzaamheden heeft u een vergunning nodig:

Het kan zijn dat uit de vergunningcheck blijkt dat u geen vergunning nodig heeft. U kunt dan een 'verklaring vergunningvrij bouwen' aanvragen. Deze verklaring kost € 77,90. Deze verklaring is niet verplicht.

De Wet Natuurbescherming

Bij werkzaamheden aan en rond het huis kan de Wet Natuurbescherming van kracht zijn, die planten en dieren beschermt.

  • Als er door uw bouw- of aanlegactiviteit beschermde dier- en/of plantensoorten worden verstoord, dan kan het nodig zijn om een aanvraag omgevingsvergunning onderdeel Soortenbescherming (‘Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’) in te vullen. 
  • Als uw huis binnen of tegen bijzondere natuurgebieden ligt, zoals de duinen en de landgoedbossen, kan ook het onderdeel Gebiedsbescherming van kracht zijn en/of toetsing aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). Dan gelden aanvullende bepalingen en  kunt het beste een ecoloog inhuren van een onderzoeksbureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus. Deze kan vaststellen of uw werkzaamheden invloed hebben op beschermde gebieden. U moet dan ook het onderdeel ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ invullen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Noord-Holland, afdeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Heeft u vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken? Kijk voor informatie en handige tips op de website van Duurzaam Bouwloket. Hier ziet u ook of er subsidies beschikbaar zijn. Elke woning verschilt en heeft een aanpak op maat nodig. De Huizenaanpak uit Haarlem levert vakmensen om uw woningwensen te vervullen.

  • De uiteindelijke legeskosten zijn afhankelijk van uw bouwaanvraag. Bespreek deze met een medewerker van Bouw- en woningtoezicht
  • In de tarieventabel van de Legesverordening staan alle kosten