Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Bloemendaal streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websitewww.bloemendaal.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.bloemendaal.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Bloemendaal is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Bloemendaal verklaart dat de eerste maatregelen genomen zijn om website www.bloemendaal.nl te laten voldoen aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Gemeente Bloemendaal is gevorderd met de toegankelijkheid van www.bloemendaal.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 25-02-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Bloemendaal, M. Appels (Manager Dienstverlening).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-03-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via onlineteam@bloemendaal.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website www.bloemendaal.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

de beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt.

Afwijkingen

Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

Technische afwijkingen

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving: Bezoekers met een visuele beperking kunnen niet waarnemen wat er op de afbeelding staat.
  • Oorzaak: Bij een deel van de afbeeldingen ontbreekt de alt-tekst.
  • Gevolg: Bezoekers met een visuele beperking kunnen niet waarnemen wat er op de afbeelding staat.
  • Alternatief: Geen afbeelding.
  • Maatregel: Alle afbeeldingen voorzien van alt-tekst.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-08-2020
 2. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving: Op sommige niveau's ontbreken koppen of de toepassing daarvan.
  • Oorzaak: Koppen en labels zijn soms niet op de juiste manier toegepast.
  • Gevolg: De structuur van de betreffende contentpagina is niet op volgorde te "lezen".
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Zorgen voor het aanbrengen van de juiste structuur, door de juiste kop-volgorde te gebruiken (H1, H2, H3 etc).
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-08-2020

Niet-technische afwijkingen

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving: Niet alle documenten (pdf's) voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Oorzaak: Bezoekers met een visuele beperking kunnen niet waarnemen wat er op de afbeelding staat.
  • Gevolg: Bezoekers van de website met (een visuele) beperking kunnen met de voorleestool deze documenten niet "lezen".
  • Alternatief: Geen pdf's plaatsen, maar kiezen voor contentpagina, verwijzen naar andere bronnen.
  • Maatregel: Zorgen voor opleiding medewerkers ivm toegankelijk opstellen van documenten.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-08-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • Toegankelijkheidsrapport
  • onderzoeksdatum: 19-02-2020
  • onderzoeksmethode: automatisch onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: Onbekend

(bovenstaand overzicht van evaluatie- en onderzoekresultaten is nog niet volledig)

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De Gemeente Bloemendaal stelt alles in het werk om te voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen door eigen onderzoek, betrekken inwoners, bewustwording en training medewerkers.

Versie 1.1