Vragen en antwoorden asielopvang Sparrenlaan Aerdenhout

Vragen en antwoorden bewonersavond 15 januari 2024

Wanneer komen de nieuwe bewoners en wie zijn ze?

Naar verwachting zijn de gebouwen in de tweede helft van 2024 klaar voor bewoning. Dan komen maximaal 30 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Gelet op de landelijke instroom zijn het vooral jongens (80-100%). Bijvoorbeeld uit Syrië, Sudan, Eritrea of Afghanistan. Bij aanmelding geldt een identiteitsplicht. We kennen dus de leeftijden van de jongeren die komen. Alle jongeren staan onder voogdij.

Hoe lang blijven ze op deze locatie?

Gemiddeld blijft een jongere 1,5 jaar. Dit is afhankelijk van de duur van de asielprocedure. Na hun achttiende verjaardag jaar verhuizen ze of naar een andere opvang of naar een AZC. Soms verhuizen ze al eerder als ze zelfredzaam zijn.

Wat gebeurt er bij problemen?

Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding door het COA-team. Aan deze locatie is ook een manager gekoppeld die eindverantwoordelijk is. Deze is niet elke dag aanwezig. In samenspraak met de voogd wordt bij een incident een passende (leer) maatregel bepaald.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van het COA?

  • Verbouwing en beheer locatie
  • 24-uurs toezicht en begeleiding, zowel groepsgewijs als individueel. Dit in nauwe samenwerking met de voogd (Nidos) die eindverantwoordelijke is
  • Dagindeling en nuttige dagbesteding van de jongeren
  • Gezondheidszorg: Het COA regelt dit met partnerorganisaties

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente Bloemendaal?

  • Openbare orde en veiligheid van omgeving
  • Onderwijs voor de jongeren

Hoe lang duurt de huurovereenkomst tussen de kerk en het COA ?

De huurovereenkomst geldt voor 5 jaar, zonder optie voor verlenging. Het gebruik van de Antoniuskerk (voor huwelijken en begrafenissen) blijft gewoon mogelijk. De jongeren worden opgevangen in de 2 andere gebouwen op het perceel en dus niet in de kerk.  

Hoe lang duurt de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA?

De bestuursovereenkomst geldt voor 5 jaar, zonder optie voor verlenging.

Is er inzage mogelijk in de huur- en bestuursovereenkomst en optie tot zienswijze?

Nee, er is geen optie tot zienswijze. De bestuursovereenkomst wordt samen met het COA vormgegeven. De input van de raad (via het amendement) wordt hierin meegenomen. De bestuursovereenkomst is na ondertekening openbaar.

Voert het college het amendement van de gemeenteraad integraal uit?

Ja. De gemeenteraad heeft in een amendement (dat is een voorstel voor het wijzigen van een besluit van het college) een aantal voorwaarden meegegeven voor de Sparrenlaan. Zo mag er niet bijgebouwd worden op het perceel. Ook mogen maximaal 30 mensen worden opgevangen voor maximaal 5 jaar. Het college neemt dat integraal over en mag er niet van afwijken.

Is er aandacht voor de leefbaarheid?

Daar is veel aandacht voor. De voogden en begeleiders begeleiden de jongeren intensief. Ze leren ze over waarden en (omgangs)vormen van de westerse cultuur. De begeleiding is vooral gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ze krijgen daarin diverse trainingen. Het COA levert altijd maatwerk en kijkt naar wat een jongere nodig heeft en hoe iemand het best begeleid kan worden.

Moeten inwoners extra maatregelen nemen om hun veiligheid te garanderen?

De komst van deze jongeren vraagt niet om extra maatregelen (uiteraard is het beschermen van uw eigendommen altijd aan te raden). 

Wat is de samenstelling van de klankbordgroep?

De klankbordgroep bestaat uit een locatiemanager, een delegatie van een aantal omwonenden, een wijkagent en enkele gemeenteambtenaren.

Algemene vragen en opmerkingen 15 januari

Hoe kunnen we de nieuwe bewoners een warm welkom geven?

Er komt sowieso een open dag. Ook hebben verschillende bewoners aangegeven dat ze vrijwilliger willen worden. Zodra er meer bekend is over wat er nodig is neemt het COA contact op met de vrijwilligers die hun contactgegevens hebben achtergelaten. Ook zijn er al initiatieven en hebben omwonenden symbolisch twee basketbalkorven aangeboden om de nieuwe bewoners te verwelkomen.

School

Direct bij binnenkomst in Nederland zijn de jongeren leerplichtig, wat betekent dat zij net zoals alle jongeren in Nederland naar school moeten. De jongeren gaan naar een internationale schakelklas (ISK). Dat is een school speciaal gericht op jongeren die geen of nauwelijks Nederlands spreken. De Nederlandse taal leren is het hoofddoel, maar daarnaast volgen zij ook vakken zoals maatschappijleer, wiskunde en sport.

Dagbesteding

Het dagprogramma bestaat uit drie delen: school, sport en cultuur. De belangrijkste taak van de medewerkers is om dagbesteding te organiseren voor na schooltijd, in het weekend en in vakanties. Dit kan heel erg uiteenlopen. Denk aan sporten, schaken, schilderen en andere kunst, zoals rappen. Dit staat dan in het teken van bepaalde thema’s. Het COA werkt hiervoor samen met andere organisaties. Daarnaast vallen zwemlessen, fietslessen en verkeerslessen in ons vaste aanbod. Het is ook belangrijk dat de jongeren aangeven wat zij graag willen.

Wat gebeurt er bij afwijzing van de opvangprocedure?

Samen met voogd werkt het COA dan aan terugkeer. Dat gebeurt dan op een andere kleinschalige locatie waar intensieve begeleiding rond die terugkeer plaatsvindt.

Rolverdeling COA en Nidos

  • COA is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie; een individueel begeleidingsplan, aandacht voor gedrag en individuele problematiek, maar gaat ook over de sanctie- en strafmaatregelen 
  • Nidos is de voogdij-instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers

Veiligheid op en rond de locatie

24 uur per dag zijn medewerkers van het COA aanwezig: minimaal 2 per ochtend, 3 in de middag en avond en 2 in de nacht. Het COA kijkt nog naar de mogelijkheden voor extra verlichting voor de kerk en extra verlichting op het terrein zelf.