Bomen en buren

Bomen en planten - afstand tot de perceelsgrens

In Bloemendaal mag u bomen, heesters en heggen overal in de tuin planten, óók dichtbij uw perceelsgrens. Het is altijd verstandig om met uw buren te overleggen over beplanting tegen de perceelsgrens en het snoeien van overhangendende beplanting.

Wanneer een haag of boom dicht bij de perceelsgrens is geplant, kan de stam door groei over het andere erf komen. Vanaf dat moment worden de buren automatisch voor de helft eigenaar en moeten alle beslissingen over de boom, heester of haag gezamenlijk worden genomen.

Van beplanting van uw buren die over de perceelsgrens groeit, mag u de overhangende takken wegsnijden.

  • Vraag eerst schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) toestemming aan uw buren.
  • Begin pas met snoeien wanneer u de buren een redelijke termijn (bijvoorbeeld zes weken) gegund heeft om de snoei zelf uit te voeren.
  • Zonder overleg overhangende takken verwijderen, is niet toegestaan.

Voor wortelkap hoeft u de buren niet vooraf te informeren, maar wij raden dit wel aan. Bovendien moet u voorkómen dat de boom door wortelkap schade oploopt, dood gaat of omvalt. Anders bent u onrechtmatig bezig en kan de buurman u via de rechter aanspreken voor schadevergoeding.

U moet daarbij op het volgende letten:

  • Het snoeirecht is bedoeld om enkele takken of wortels die over de perceelsgrens groeien te verwijderen. Hierbij mag u niet zó rigoureus te snoeien dat het voortbestaan van de boom in gevaar komt. Een halvering van kroon of wortelstelsel kan het leven van een boom bedreigen en dit zal als misbruik van (snoei)recht worden aangemerkt. Bovendien zal dan sprake zijn van strafbaar handelen, omdat de gemeente rigoureus snoeien ziet als vellen zonder kapvergunning.
  • Het snoeirecht geldt alleen voor overhangende takken en niet voor het in hoogte terugnemen van een boom. Er geldt in de meeste gevallen geen maximale hoogte voor bomen. U mag dus nooit de doorgaande top van een boom, heester of heg beschadigen.
  • In sommige gevallen vervalt uw snoeirecht als buurman. Bij bomen die meer dan twintig jaar geleden geplant zijn, kan sprake zijn van een "erfdienstbaarheid tot het mogen hebben en houden van de overhangende takken aldaar".
  • Als de overhangende takken deel uitmaken van openbaar groen, dient het team Groen en Reiniging van de gemeente te worden ingeschakeld. Een medewerker van de gemeente beoordeelt dan of er feitelijk sprake is van overlast en of snoeien noodzakelijk is. U mag dus niet zelf aan de gang gaan.

Voor het kappen van een boom die een doorsnede heeft van meer dan 15 centimeter op een hoogte van 1,30 m, heeft u een vergunning nodig. Meer informatie hierover via: omgevingsvergunning vellen van houtopstand.

Als er onduidelijkheid bestaat over de plaats van de perceelsgrens, kunt u de rechter verzoeken om de grens te bepalen. Beide eigenaren kunnen van elkaar eisen dat de perceelsgrenzen worden gemarkeerd met afpalingstekens (bijvoorbeeld houten palen of grensstenen). Deze markeringen hoeven niet doorlopend en niet voor iedereen zichtbaar te zijn. Dergelijke afpalingstekens worden een afscheiding genoemd. De eigenaren dragen dan gezamenlijk de kosten hiervan. Indien wèl een doorlopende en voor iedereen zichtbare markering wordt aangebracht (bijvoorbeeld een muur, heg of schutting) dan wordt dit een afsluiting genoemd. Ook hiervoor geldt een gezamenlijke kostenverdeling door beide buren.