Verslag participatieavond 19 oktober 2023

Aanleiding

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om op Blekersveld in Overveen te bouwen. Het plan was toen om te starten met flexwoningen. In 2022 is besloten om permanente woningen op Blekersveld te bouwen. Nu is Blekersveld nog een braakliggend terrein. Er ligt een ontwerpbestemmingsplan voor 80 sociale huurwoningen voor Blekersveld. De woningnood in Bloemendaal is hoog en de gemeente wil graag meer woningen toevoegen, waarvan tenminste 30% sociaal. Op dit moment is maar 8% van alle woningen in Overveen sociale huur. De wachttijd voor een sociale huurwoning is gemiddeld 10 jaar. Daarom willen we op locatie Blekersveld het liefst 100% sociaal bouwen.

Participatiebijeenkomst 19 oktober

De gemeente vindt het belangrijk om de buurt te betrekken bij de nieuwe plannen. Daarom is een participatiebijeenkomst georganiseerd. Naast omwonenden waren ook woningzoekenden en andere geïnteresseerden welkom. Via woningcorporatie Brederode Wonen zijn woningzoekenden uitgenodigd en er is een advertentie geplaatst in het Bloemendaals Nieuwsblad. De participatiebijeenkomst werd gehouden in het gemeentehuis van Bloemendaal. Vanwege de verwachtte drukte waren er 2 tijdslots van 19.00 – 20.15 en van 20.30 – 21.45 uur. Er was een plenair, informatief deel met een presentatie van wethouder Attiya Gamri en een interactief, participatief deel. Ook Brederode Wonen was aanwezig. Tijdens het participatieve deel kregen aanwezigen alle gelegenheid om vragen te stellen en werden ze geïnformeerd over het project. Bij verschillende informatiepanelen konden mensen reageren en ze mochten ook een eigen plan maken. Er waren ruim 60 geregistreerde bezoekers.  

Planning

Met de input van de participatie worden er naast een voorkeursscenario van de gemeente nog 1 of 2 varianten gemaakt. Uitgangspunt is dat het een haalbaar plan moet worden. De verschillende scenario’s worden verwerkt in een ontwikkelvisie. De ontwikkelvisie wordt in het eerste kwartaal van 2024 voorgelegd aan de raad.

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de voorgestelde scenario’s. Vervolgens wordt participatie over het ontwerp van het bouwplan opgestart door de betrokken ontwikkelaar. Bij sociale woningbouw is dat Brederode Wonen.

Reacties

In dit verslag staat per onderdeel of thema in hoofdlijnen de input die de gemeente vanuit de omgeving heeft gekregen. We kregen mondelinge input tijdens de avond zelf, geschreven reacties via post-its en de uitkomst van de online peiling via de tool Enalyzer die tijdens de avond ingezet is.

Woonprogramma

Uitgaande van de ambitie van de gemeente voor 80 woningen en 100% sociale woningbouw heeft de  gemeente zes scenario’s uitgewerkt, waaronder twee voorkeursscenario’s. Veel aanwezigen waren nieuwsgierig naar de gebouwen en de hoogte. Door meerdere opties te laten zien kreeg iedereen een duidelijk beeld van de situatie. Modellen D (toren) en C (laagbouwstrookjes) werden het meest afgewezen, het merendeel ging voor de scenario’s A en B.

Aantal woningen

Over het aantal woningen waren de meningen verdeeld en uiteenlopend. Een aantal was voor een stuk minder woningen (max. 30), maar er waren ook mensen die juist graag meer woningen willen.

Doelgroep

Op de post-its werd vaak genoemd dat er een mix van bewoners moet komen. Vooral jongeren en ouderen (doorstroom stimulans), 1,- en 2-persoonshuishoudens. Gezinnen werden minder vaak genoemd. Een van de aanwezigen gaf aan dat er goed gekeken moet worden naar de demografische ontwikkelingen. Veel ouderen blijven lang in een eengezinswoning wonen omdat er geen appartementen zijn.

Een kleine meerderheid was voor 100% sociaal. Een mix met middel dure huur of hoger segment huur werd ook genoemd. Naast deze mix werd ook als idee meegegeven om standplaatsen voor woonwagens toe te voegen.  Er waren zorgen over de leefbaarheid bij 100% sociaal. Deze zorgen namen af door de uitleg en de toelichting op het idee om compactere woningen geschikt te maken voor zowel senioren (levensloopbestendig) en jongeren/starters te maken.

Woninggrootte

De genoemde 40m² meter per woning kon in gesprek uitgelegd worden. Het is een minimale grootte. De gemeente wil ervoor zorgen dat er geen kleinere woningen gebouwd worden. Voor een mix van 50-55m² (tweekamer woning) en 60-70 m² (driekamerwoning) was veel draagvlak.

Openbare ruimte en groen

Er waren zorgen over de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Deze zorgen konden goed worden weggenomen door de opzet van het plan met een galerij naar geluid-belaste zijde waardoor er ook een niet geluid-belaste kant ontstaat. Het belang van een geluidswerende wand werd meerdere keren genoemd. De gemeente neemt dit mee en houdt rekening met geluidsoverlast.

Verder werd aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met het groene karakter van de omgeving en het water. De sloot moet behouden blijven was het signaal. Andere ideeën: een circulair riool met rietkragen, een gemeenschappelijke moestuin/bloementuin/duintuin, voldoende buitenruimte voor ontmoeting met bankjes, speelgelegenheid, speelgroen, jeu de boules, tafeltennis, autovrij, goede fietsverbinding, wandelpaden, groen en rustig karakter, nieuwbouw aansluiten op omgeving, met ‘franje’ bouwen, ruime balkons, groene geluidswal.

Uitkomst peiling Enalyzer

De drie belangrijkste vragen waren ook via een QR code beschikbaar om digitaal in te vullen. Deze tool is op de avond door 14 aanwezigen gebruikt. Deze komen niet helemaal overeen met de input via de post-its en gesprekken. Hieruit kan worden opgemaakt dat de wensen en ideeën per (doel)groep uiteenlopen.Bekijk de uitkomsten van de online peiling via de tool Enalyzer (jpg, 61 KB)

Vervolg

We willen iedereen bedanken voor de inbreng die we hebben ontvangen. We waarderen alle ideeën en wensen. We gaan aan de slag met een ontwikkelvisie. Hierin worden de kaders voor het bouwplan opgenomen. Van de 6 scenario’s die gepresenteerd zijn wordt gekeken naar de meest kansrijke en gewenste varianten en we passen ze aan zoveel mogelijk tegemoetkomend aan de wensen en ideeën die naar voren zijn gekomen tijdens de participatie.

 Als alles volgens planning gaat wordt de ontwikkelvisie in het eerste kwartaal van 2024 behandeld door de gemeenteraad.

Afhankelijk van de gekozen variant wordt er een ontwerp uitgewerkt door een projectontwikkelaar of door Brederode Wonen. In beide situaties volgt er participatie over deze planuitwerking.