Energie- en warmtetransitie

We staan met elkaar voor een zeer grote uitdaging. De veranderingen van het klimaat zijn steeds meer voelbaar en zichtbaar. Van de recordtemperaturen in Canada en Zuid-Europa, tot de verwoestende overstromingen in Duitsland, België en Limburg. Het IPCC-rapport uit augustus 2021 stelt dat alleen indien er nu snel ingrijpende en grootschalige maatregelen worden genomen, een beperking tot gemiddeld 1,5 of twee graden opwarming nog mogelijk is. Het goede nieuws is dat er nu echt schot lijkt te komen in de omslag naar een duurzamer ingerichte samenleving en de urgentie om te handelen steeds duidelijker wordt.

Klimaatakkoord

Het Nederlandse Klimaatakkoord (gericht op 2030) richt zich op 5 sectoren waarvan de Co2 uitstoot fors moet dalen. Dat zijn:

  • De industrie
  • De landbouw
  • De elektriciteitssector
  • Mobiliteit 
  • De gebouwde omgeving

Specifiek voor de gebouwde omgeving geldt dat de gemeenten de regie hebben voor deze opgave.

De gebouwde omgeving

Gebouwen in Nederland worden sinds de jaren '60 vooral verwarmd door aardgas, maar de verbranding daarvan veroorzaakt Co2. De zoektocht naar andere verwarmingsbronnen dan aardgas heet de warmtetransitie en is een onderdeel van de energietransitie. Sinds juli 2018 dient nieuwbouw in Nederland al aardgasvrij te worden opgeleverd, maar de grootste opgave ligt in de 7 miljoen bestaande gebouwen. Uiteindelijk in 2050 moeten alle woningen in Nederland zonder aardgas en met duurzame energie verwarmd worden, en daarom moeten we vandaag beginnen om dat doel te halen.

Wat zijn goede en haalbare aardgasvrije alternatieven

2050 klinkt ver weg maar we moeten dit samen stap voor stap doen en dat kost tijd. In 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) hebben opgesteld. In die visie staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en hoe en wanneer buurten aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden. Het is een eerste verkenning naar de kansen en (on)mogelijkheden in Bloemendaal voor de warmtetransitie. De gemeente Bloemendaal heeft samen met partners zoals netbeheerders en woningcorporaties én inwoners de Transitievisie Warmte opgesteld. Deze is in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Uitgangspunt van de TVW 2021 is dat er nog geen buurten of wijken voor 2030 van het aardgas worden afgekoppeld. Wel zijn alle Bloemendaalse buurten ingedeeld in een drietal zogeheten transitiepaden. De gebouwen binnen een bepaald transitiepad

Wel gaan we gemeentebreed ervoor zorgen dat er 25% minder aardgas gaat worden gebruikt in 2030. Naast isolatie, zien we een grote rol voor de toepassing van hybride warmtepompen.

Wat gebeurt er na de vaststelling van de Transitievisie Warmte Bloemendaal

Na de vaststelling van de visie door de gemeenteraad, gaan we gaan werken aan een uitvoeringsprogramma. Voor nagenoeg alle gebouwen in Bloemendaal willen we een programma ontwikkelen waarin uitleg over alternatieve warmteoplossingen voorop staat. Naast isolatie, zal de hybride warmtepomp in steeds meer gevallen de functie van de klassieke cv-ketel kunnen overnemen. We zijn op dit moment aan het kijken welke delen van Bloemendaal nu al kansrijk zijn voor de toepassing van hybride warmtepompen.