Oppervlaktewater

In Nederland hebben we veel oppervlaktewater. Dat zijn alle sloten singels, meren, rivieren, kanalen en (droge) greppels. Een watersysteem bestaat uit polders, dijken, stuwen, sluizen en pompen en oppervlaktewater. Ook wordt er gebruik gemaakt van duikers. Een duiker is een ondergrondse buis die 2 sloten met elkaar verbindt. Omdat water van iedereen is, zijn er afspraken gemaakt wie welk onderdeel van dit water beheert en wie onderhoud uitvoert.

Gezond water

Het is belangrijk dat water gezond blijft en voldoende zuurstof heeft. In gezond water zijn geen verkeerde bacteriƫn (zoals blauwalg), dode vissen, zieke watervogels en overmatige groei van planten in water. Door schoon regenwater of water inlaten via een schuif zorgt het waterschap voor een goede doorstroming van water.

Taken waterschap

Binnen gemeente Bloemendaal is oppervlaktewater in beheer bij het waterschap (Hoogheemraadschap Rijnland). Het waterschap zorgt voor 'droge voeten en schoon water'. Dus voor de hoogte van het waterpeil en hoe schoon en zuiver het water is. Maar ook voor het sterk en hoog houden van onze dijken om overstroming tegen te gaan. Door te letten op de weersverwachtingen, zorgt het waterschap ervoor dat er water wordt ingelaten via schuiven en sluizen of juist snel wordt weggepompt. Het waterschap probeert zo steeds hetzelfde waterpeil te houden in al het oppervlaktewater.

Werkzaamheden in, aan of boven het oppervlaktewater uitvoeren?

U heeft toestemming nodig van het waterschap voor werkzaamheden bij oppervlaktewater. Zie contact waterschap. Gaat het om een bouwwerk, dan moet de gemeente ook toestemming geven via een omgevingsvergunning. Zie contact gemeente.

Met wie kunt u contact opnemen?

Gemeente via nummer 14 023: Waterschap via (071) 306 30 63 voor: Grondeigenaar voor:
Beschoeiing langs de openbare weg Baggeren Beschoeiing in eigen tuin
Gemeentelijke oevers maaien Gezondheid van water Grondwateronttrekking
Drijfvuil, dode vis of watervogels Riet en kroos Onderbemaling
Vraag over een ligplaats Dijken Doorstroming van duikers
  Waterpeil  
Beschoeiing is bescherming van de oever door middel van bijvoorbeeld hout