Grondwater

Als u een diepe kuil zou graven in uw tuin totdat u water ziet, dan heeft u het grondwater bereikt. Dit wordt ook wel het grondwaterpeil genoemd. Hoe hoog het grondwater staat, is afhankelijk van de locatie en van het type grond (bijvoorbeeld zand of veen). Ook is er verschil in het peil tijdens de seizoenen en de hoeveelheid neerslag per jaar. In de zomer is het grondwaterpeil gemiddeld lager dan in de winter.

Verschillen in grondwaterstanden

Er zijn grote verschillen in grondwaterstanden per gemeente en per buurt. Dit komt door hoogteverschil ten opzichte van het maaiveld (NAP hoogte). Woont u in het hoger gelegen duingebied, dan is het grondwater dieper dan in andere gebieden waar juist hoge grondwaterstanden zijn.

Eigenaar perceel is verantwoordelijk

Iedere perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor grondwater op eigen terrein. De perceeleigenaar is dus ook verantwoordelijk voor het nemen van grondwatermaatregelen op eigen terrein. Bij grondwaterproblemen komen eventuele oplossingen voor eigen rekening.

Water in uw kelder

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het waterdicht houden van uw kelder. Water in uw kelder wordt vaak veroorzaakt door fout aangelegde of afgebroken regenwaterpijpen of door verkeerd aangelegde terrassen. Het waterdicht maken van kelderwanden is werk voor professionals.

Wat kunt u zelf doen

  • Controleer of uw kelder nog steeds waterdicht is
  • Controleer of de regenwaterafvoer op de juiste manier is aangelegd en niet onder het huis loost
  • Leg bestrating rond uw huis zo dat het regenwater van het huis wegloopt en niet er naartoe
  • Sluit de regenpijp opnieuw aan als deze door verzakking afgebroken of losgeschoten is
  • Laat drainage rond of onder uw woning aanleggen door een professional

Een kruipruimte hoeft niet waterdicht te zijn en is dit ook meestal niet. Het kan geen kwaad als er af en toe water in staat. 

Natte tuin

Uw tuin is aan het verzakken als er te vaak water in blijf staan. Dat ziet u aan:

  • Planten en bomen die niet groeien omdat het te nat is
  • Onafgewerkte (funderings-)delen die boven de grond te zien zijn

Wat kunt u zelf doen

  • Hoog uw tuin op met zand en aarde. Bij een zeer ernstige situatie moet u de hele tuin ontruimen inclusief bestrating en beplanting en deze weer opnieuw aanleggen. Uw eigen tuin ophogen kan wateroverlast veroorzaken bij de buren.
  • Leg drainage aan als ophogen niet het gewenste effect heeft
  • Accepteer een nattere plek in uw tuin. Leg uw tuin zo aan dat het water naar deze diepere plek stroomt. Water minnende planten (varens of rododendrons) groeien op deze plek juist heel goed.

Het gebeurt steeds vaker dat in Nederland een langere periodes van droogte zijn door klimaatverandering. Dit heeft ook gevolgen voor het grondwaterpeil. Net zoals het moeilijk is om grondwater af te voeren, is het ook lastig om grondwater aan te vullen. Dit komt door een tekort aan neerslag.

Oude huizen met houten palen

Vooral voor oude huizen met houten palen is het belangrijk dat voldoende grondwater aanwezig is om paalrot te voorkomen. De funderingspalen van een huis moeten zoveel mogelijk onder water staan zodat er geen schimmels bij kunnen. Ook de bodem bij huizen die gebouwd zijn op veenlagen, moet voldoende nat blijven.

Als u een grondwaterpomp wilt aanleggen om uw tuin te besproeien met grondwater dan bent u verplicht dit te melden bij het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor het plaatsen van een pomp moet u ook toestemming vragen aan het waterschap. (zie vergunningcheck)

Gemeenten in Nederland proberen ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil in openbaar gebied gemiddeld -0,70 meter beneden het maaiveld ligt. Dat lukt niet overal. Grondwater is erg nuttig en natuurlijk, maar moeilijk te sturen en afhankelijk van de hoeveelheid neerslag.

Drainage en infiltratieleidingen aanleggen

Het aanleggen van drainage- en infiltratieleidingen hangt af van jarenlang onderzoek naar overlastlocaties in een buurt.Ook hangt het af hoeveel geld de gemeenteraad ter beschikking stelt. De gemeente is bezig om meer drainage en infiltratieleidingen aan te leggen vanwege klimaatverandering. Deze leidingen zorgen ervoor dat er bij te veel grond- of regenwater, water sneller wordt afgevoerd (drainage). Bij droogte wordt juist water aangevoerd uit sloten en vaarten of ander oppervlaktewater (infiltratie). Zo krijgt eventuele paalrot geen kans. Daarnaast zullen er minder verzakkingen zijn.