Grondwater

Grondwaterpeil

Als u een diepe kuil zou graven in uw tuin totdat u water ziet, dan heeft u het grondwater bereikt. Dit wordt ook wel het grondwaterpeil genoemd. Hoe hoog het grondwater staat, is afhankelijk van de locatie en van het type grond (bijvoorbeeld zand of veen). Ook is er verschil in het peil tijdens de seizoenen en de hoeveelheid neerslag per jaar. In de zomer is het grondwaterpeil gemiddeld lager dan in de winter.

Verschillen in grondwaterstanden

Er zijn grote verschillen in grondwaterstanden per gemeente en per buurt. Dit komt door hoogteverschil ten opzichte van het maaiveld (NAP-hoogte). Woont u in het hoger gelegen duingebied, dan is het grondwater dieper dan in andere gebieden waar juist hoge grondwaterstanden zijn.

Grondwateroverlast melden

Kruipruimtes onder een woning zijn niet waterdicht. Bij een hoge grondwaterstand kan het zijn dat u water in de kruipruimte aantreft. Dit zal met het zakken van de grondwaterstand vanzelf weer verdwijnen.
Kelders en souterrains dienen een waterdichte constructie te zijn (zie het Bouwbesluit, door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is die opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving). Het is vervelend wanneer u water in de kelder of het souterrain aantreft. Het wegpompen van het binnengedrongen water heeft doorgaans pas zin als de grondwaterstand weer drastisch is gezakt. Het raadzaam om een erkende firma in te schakelen voor het waterdicht maken van kelder. Dit is de enige duurzame oplossing.

U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk

Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk voor grondwater op eigen terrein. De perceeleigenaar is dus ook verantwoordelijk voor het nemen van grondwatermaatregelen op eigen terrein en het waterdicht houden van een ondergrondse constructie zoals een kelder of souterrain. Bij grondwaterproblemen komen eventuele oplossingen voor eigen rekening.

Wat kunt u zelf doen?

  • Het waterdicht (laten) maken van muren en vloeren (door een professional)
  • Controleer of de regenwaterafvoer op de juiste manier is aangesloten en nog in orde is
  • Check dat de regenwaterafvoer niet onder het huis loost
  • Let erop dat regenwater van het huis wegloopt en niet er naartoe
  • Laat drainage aanleggen in uw perceel door een professional. Het overtollige water kan afgevoerd worden via een aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel

Wat doet de gemeente?

In Nederland proberen gemeenten ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil in openbaar gebied gemiddeld -0,7 meter beneden het maaiveld ligt. Dat lukt niet overal. Grondwater is erg nuttig en natuurlijk, maar moeilijk te sturen en afhankelijk van de hoeveelheid neerslag.
Met ruim 100 peilbuizen, verspreid over de hele gemeente Bloemendaal, bekijkt de gemeente de grondwaterstanden. Dit monitorsysteem maakt te lage of te hoge gemiddelde grondwaterstanden inzichtelijk en bij structurele over- of onderlast kunnen maatregelen getroffen worden. Ook houdt de gemeente in de gaten waar de overlastmeldingen vandaan komen.

Als u een grondwaterpomp wilt aanleggen om uw tuin te besproeien met grondwater dan bent u verplicht dit te melden bij het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland via loket@rijnland.net of bel (071) 306 30 63 

Het aanleggen van drainage- en infiltratieleidingen hangt af van jarenlang onderzoek naar overlastlocaties in een buurt. Ook hangt het af hoeveel geld de gemeenteraad ter beschikking stelt. De gemeente is bezig om meer drainage- en/of infiltratieleidingen aan te leggen op locaties met structurele over- en onderlast. Dit gebeurt ook vanwege klimaatverandering. Deze leidingen zorgen ervoor dat bij te veel grond- of regenwater, water sneller wordt afgevoerd (drainage). Bij droogte wordt juist water aangevoerd uit sloten en vaarten of ander oppervlaktewater (infiltratie). Zo krijgt eventuele paalrot geen kans. Daarnaast zullen er minder verzakkingen zijn.

Het gebeurt steeds vaker dat in Nederland langere periodes van droogte zijn door klimaatverandering. Door een tekort aan neerslag wordt het grondwaterpeil lager. Net zoals het moeilijk is om grondwater af te voeren, is het ook lastig om grondwater aan te vullen.

Oude huizen met houten palen

Vooral voor oude huizen met houten palen is het belangrijk dat voldoende grondwater aanwezig is om paalrot te voorkomen. De funderingspalen van een huis moeten zoveel mogelijk onder water staan zodat er geen schimmels bij kunnen. Ook de bodem bij huizen die gebouwd zijn op veenlagen, moet voldoende nat blijven.