Bezwaar maken besluit gemeente

 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente
 • Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken de tijd om het bezwaar in te dienen
 • Let op: Komt uw bezwaarschrift te laat binnen dan kan besloten worden het niet inhoudelijk in behandeling te nemen
 • Een bezwaar moet u schriftelijk indienen
 • Bezwaar maken tegen de WOZ of andere gemeentebelastingen is apart geregeld en doet u via gbkz.nl

Zo werkt het

Vermeld in uw bezwaar:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u uw bezwaar schrijft
 • Omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (stuur ook een kopie mee van het besluit)
 • Reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Bezwaar opsturen

Naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat kan zijn het college, burgemeester of gemeenteraad. Adres: Postbus 201, 2050 AE Overveen.

Procedure

 • De bezwaarschriftencommissie nodigt u en eventuele belanghebbenden uit voor een hoorzitting. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie afzien van het houden van een hoorzitting
 • De bezwaarschriftencommissie stelt een advies op voor het betreffende bestuursorgaan over het ingediende bezwaarschrift
 • Het verslag en het advies van de hoorzitting wordt - voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op het bezwaar - ter kennisneming aan u en eventuele belanghebbenden toegestuurd
 • Het bestuursorgaan neemt (na het advies van de commissie) een besluit op uw bezwaarschrift
 • Het besluit blijft (met uitzondering van omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen) geldig totdat er over uw bezwaar is beslist

Voorlopige voorziening

Heeft uw bezwaar spoed dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Haarlem (nadat u eerst een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend). De rechter beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van het besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt een voorlopige voorziening op 2 manieren indienen: