Bezwaar maken besluit gemeente

Maak bezwaar als u het niet eens ben met een besluit van de gemeente en u een belang heeft in dit besluit. Bezwaar maken doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

Wij raden u aan eerst de bezwaarkaart van de Nationale ombudsman te checken of bezwaar maken wel de juiste weg voor u is.

Wilt u na het checken van de bezwaarkaart toch een bezwaar indienen, dan kan dat op 2 manieren:

 • Online: via onderstaande knop
 • Schriftelijk: stuur uw brief naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het college, burgemeester of gemeenteraad. Adres: Postbus 201, 2050 AE Overveen. Vermeld in de brief uw naam en adres, de datum waarop u bezwaar maakt en omschrijf (geef reden en onderbouwing) het besluit waar tegen u bezwaar maakt. U moet een kopie van het besluit meesturen en de brief ondertekenen. 
Naar online formulier Bezwaar maken

 • U maakt bezwaar binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit (meestal de verzenddatum van het besluit)
 • Let op: ontvangen wij uw bezwaarschrift te laat dan kunnen we besluiten het bezwaar niet inhoudelijk in behandeling te nemen

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde of andere gemeentebelastingen doet u via gbkz.nl

Uw bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

Hoe werkt het

 • De bezwaarschriftencommissie nodigt u, een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden uit voor een hoorzitting
 • Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt
 • In uitzonderlijke gevallen kan de commissie afzien van het houden van een hoorzitting, bijvoorbeeld als uw bezwaar te laat is ingediend
 • De bezwaarschriftencommissie stelt een advies op voor het betreffende bestuursorgaan over het ingediende bezwaarschrift
 • Het advies, inclusief verslag van de hoorzitting, wordt - voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op het bezwaar - ter kennisneming aan u en eventuele andere belanghebbenden toegestuurd
 • Het bestuursorgaan neemt (na het advies van de commissie) een besluit op uw bezwaarschrift
 • Het besluit blijft (met uitzondering van omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen) in principe geldig totdat er over uw bezwaar is beslist

De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie vinden 2 keer per maand plaats op dinsdagavond in het gemeentehuis van Bloemendaal.

Agenda openbare hoorzittingen

De agenda van de openbare hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie worden via overheid.nl gepubliceerd.

Soms kunt u de behandeling van uw bezwaarschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang. Bijvoorbeeld als u door een beslissing over een uitkering te weinig inkomsten heeft voor uw levensonderhoud. Of als de uitvoering van een besluit onomkeerbare gevolgen heeft. Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank. De rechter beslist dan of een tijdelijke maatregel nodig is voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aanvragen

Een voorlopige voorziening kunt u alleen aanvragen als u eerst een bezwaarschrift heeft ingediend. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt een voorlopige voorziening op 2 manieren indienen:

 • Per post: Rechtbank Noord-Holland (sectie Bestuur) postbus 1621, 2003 BR Haarlem
 • Digitaal via Rechtspraak.nl. U heeft DigiD nodig