Organogram gemeentelijke organisatie

Algemeen

De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie.
De teams Informatievoorziening, Communicatie, Toezicht en handhaving openbare ruimte, HRM en Facilitaire Zaken werken ambtelijk samen met Gemeente Heemstede. Dit betekent dat deze teams bestaan uit medewerkers van zowel Gemeente Bloemendaal als Gemeente Heemstede. Deze teams werken voor beide gemeenten.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan het team Bedrijfscontrol en Strategie. De gemeentelijke organisatie van Bloemendaal bestaat verder uit 4 domeinen:

 • Domein Fysieke Leefomgeving
 • Domein Sociaal
 • Domein Beheer
 • Domein Financiën, Belastingen en Burgerzaken

Domein Fysieke Leefomgeving

Het domein Fysieke Leefomgeving richt zich op het ontwikkelen van omgevingsbeleid en het verlenen en toezichthouden van omgevingsvergunningen,
Het domein bestaat uit:

 • Team Omgevingsbeleid
 • Team Omgevingsvergunningen, Toezicht en Handhaving

Domein Sociaal

Het domein Sociaal richt zich op het opstellen van sociaal beleid voor een prettige en veilige leefomgeving. Volkshuisvesting/wonen is onderdeel van dit domein.
Het domein Sociaal bestaat uit:

 • Team Sociaal en Openbare Orde en Veiligheid
 • Team Secretariaat

Domein Beheer

Het domein Beheer richt zich op het opstellen van beleid en (het aansturen van) het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke bezittingen. Hier vindt ook de vergunningverlening plaats op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten zoals bijvoorbeeld de alcoholwet en de wet op de lijkbezorging. Tot slot draagt het domein zorg voor de integrale juridische kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.
Het domein Beheer bestaat uit:

 • Team Vastgoed, Juridische Zaken en APV+
 • Team Beheer Openbare Ruimte
 • Team Buitendienst
 • Team Handhaving

Domein Financiën, Belastingen en Burgerzaken

Binnen dit domein voert Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) de taken uit voor de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort op het gebied van heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten en voor de Wet waardering onroerende zaken.

Het team Financiën adviseert en ondersteunt op strategisch, tactisch en operationeel niveau de organisatie van de gemeente Bloemendaal op het vlak van inzet en beheer van de beschikbare financiële middelen.

Het team Burgerzaken richt zich op de informatievoorziening en directe (burgerzaken)dienstverlening aan inwoners en bedrijven en het 1e lijns klantcontact via alle kanalen en media. Het domein is verdeeld in de volgende teams:

 • Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
 • Team Financiën
 • Team Burgerzaken