Begroting

Thema's voor de begroting

Bij de Kadernota heeft de gemeenteraad de kaders voor de begroting 2024 meegegeven. De thema's van het college voor de komende jaren en voor 2024 in het bijzonder zijn:

Bestuur en ondersteuning

Hoofdlijn: wendbaar, dienstverlening, communicatief en participatief

Dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers staat centraal. We willen onze ambities graag verder uitdenken en uitvoeren met inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij willen we niet altijd eerst een plan maken vanuit de gemeente, maar vooraf horen wat de omgeving denkt dat nodig is. De wereld om ons heen wordt steeds complexer en maatschappelijk opgaven worden steeds groter. We staan voor een moderne, wendbare en transparante organisatie.

Dit pakken we onder andere aan in 2024:

 • We werken samen met inwoners, ondernemers en (regionale) samenwerkingspartners aan maatschappelijke opgaven. We nemen daardoor betere besluiten en komen tot betere oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan
 • We zorgen voor toegankelijkere online communicatie met al onze inwoners. Ook inwoners met een beperking hebben toegang. Ook is het college is zichtbaar en toegankelijk voor inwoners. Voor de dorpskernen is duidelijk welk collegelid aanspreekpunt is en organiseren reguliere contactmomenten tussen college en inwoners
 • We investeren in het verder ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden bij onze medewerkers

Veiligheid

Hoofdlijn: Bloemendaal is een veilige gemeente, dat houden we zo!

Het doel van dit programma is de openbare orde te handhaven en de veiligheid te waarborgen. Dat doen we door preventie, door snel te handelen bij incidenten en crisissituaties en door toezicht en handhaving. Bloemendaal is een veilige gemeente. Dit willen we zo houden.

Dit pakken we onder andere aan in 2024:

 • We handhaven de openbare orde en de veiligheid van mensen, goederen en gebieden, zodat iedereen in Bloemendaal zich vrij en veilig kan voelen
 • Nieuwbouw brandweerkazerne Bennebroek wordt opgeleverd. We dragen bij aan de Veiligheidsregio Kennemerland voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening

Verkeer, vervoer en waterstaat

Hoofdlijn: goed onderhoud, aantrekkelijke wegen, overlast strandverkeer, verkeersveiligheid

We onderhouden en verbeteren de (water)wegen van Bloemendaal, zodat deze voor iedereen op een veilige en duurzame manier beschikbaar zijn. We verfraaien de entree van Bloemendaal, de winkelstraat en pakken verkeersveiligheid op diverse wegen aan. Overlast van den door strandverkeer moet op termijn verder teruggebracht worden. We stimuleren het gebruik van bus en trein door met provincie, NS en ProRail te overleggen over dienstregelingen.

Dit pakken we onder andere aan in 2024:

 • Wij blijven aandringen bij de provincie de snelheid terug te brengen naar 60 km/h voor de hele Zeeweg en zetten in op een goede bereikbaarheid van het strand
 • In opdracht van het Rijk gaat de maximale snelheid binnen de bebouwde kom van 50 km/h naar 30 km/h
 • Schoolfietsroutes vragen om voortdurende aandacht en waar mogelijk een verbetering van de veiligheid
 • Realisatie van oplaadpunten voor e-bikes bij de nieuw te realiseren bewaakte fietsenstalling (herinrichting Kop Zeeweg). We werken aan een plankaart voor de uitbreiding van laadpalen voor auto’s

Economie

Hoofdlijn: BIZ, aantrekkelijke winkelvoorzieningen en strandrecreatie

De gemeente stimuleert en faciliteert economische activiteiten, bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen maar ook zelfstandige ondernemers. Het behoud van de kwaliteit en vitaliteit van de winkelvoorzieningen in de dorpskernen zien we als onze economische kerntaak. De gemeente werkt regionaal samen om ondernemers zo breed mogelijk te kunnen informeren, inspireren tot meer duurzame bedrijfsvoering.

We zien de laatste jaren een toename van het aantal toeristen dat ons kustgebied bezoekt. We richten ons vooral op de kwalitatieve (gezins)toerist die komt voor de rust en de ruimte. We zetten in op een goede balans tussen behoeften van inwoners en van bezoekers. We zetten in op gepaste promotie van Bloemendaal, en we zijn terughoudend in de ontwikkelingen rondom Amsterdam Beach.

Dit pakken we onder andere aan in 2024:

 • We blijven ondernemers ondersteunen door activiteiten in winkelstraten te subsidiëren
 • Ondernemers ondersteunen in de transitie naar duurzamere bedrijfsvoering
 • Haalbaarheid invoering Bedrijveninvesteringszone (Biz) onderzoeken in Bloemendaalse winkelstraat
 • Ondernemers krijgen de ruimte voor nieuwe initiatieven
 • Richting de ontwikkelingen rondom Amsterdam Beach zijn we terughoudend

Onderwijs

Hoofdlijnen: goed onderwijs, duurzame huisvesting

Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze jeugd. Samen met onze partners in onderwijs en opvang zetten we ons in om alle kinderen en jongeren optimale kansen te bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Belangrijk aandachtspunt is onderwijshuisvesting. Het streven is uiteindelijk te komen tot duurzame schoolgebouwen met een goed binnenklimaat.

Dit pakken we onder andere aan in 2024:

 • Voor alle kinderen en jongeren in Bloemendaal is het onderwijs op eigen niveau beschikbaar en fysiek bereikbaar
 • Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om schooluitval om schoolverzuim terug te dringen
 • We investeren in onderwijshuisvesting en stellen een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Bloemendaal (DIHP) op
 • We bieden een tegemoetkoming in de kosten van peuter- en kinderopvang aan ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Sport, cultuur en recreatie

Hoofdlijnen: bewegen is gezond, cultuur behouden, zorg voor groen 

We koesteren het groene karakter en de hoge natuurlijke, landschappelijke, en cultuurhistorische waarden van Bloemendaal. We willen inwoners faciliteren om hun vrije tijd op een gezonde, veilige en ontspannen manier in te vullen. Voor inwoners en recreanten creëren wij een groene, gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk strand en water. Sporten zorgt er voor dat mensen elkaar ontmoeten, het stimuleert de leerprestaties en bevordert een gezonde levensstijl. We stimuleren onze inwoners om meer te gaan bewegen en sporten.

Dit pakken we onder andere aan in 2024:

 • We investeren met partners in de gemeente in de kwaliteit van sportclubs en andere sportaanbieders.
 • We ondersteunen nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur. De bibliotheek en het openluchttheater steunen we bij hun renovatie en vernieuwing.
 • We zetten ons in om de natuur en biodiversiteit te verbeteren, stimuleren het vergroenen van tuinen en het verminderen van openbare verstening
 • Het strand ziet er aantrekkelijk en schoon uit, is veilig en de kwaliteit van het zwemwater is uitstekend (Blauwe vlag)

Sociaal domein

Hoofdlijnen: sociaal, zorg, jeugdhulp preventie en aanbod, opvang

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft toegang heeft tot zorg en ondersteuning. Daarbij blijft het uitgangspunt: zwaar waar nodig, licht waar het kan. We blijven inzetten op preventie en een sterke sociale basis.
Het programma omvat onder andere de hulp aan ouders en jongeren, ondersteuning van inwoners met een beperking en kwetsbare inwoners. Maar ook het organiseren van voorzieningen die inwoners in staat stellen om bijvoorbeeld langer thuis te blijven wonen of die deelname aan de samenleving laagdrempeliger maken. Daarnaast gaat het om ondersteuning bij het vinden van werk, hulp bij het oplossen van schuldenproblematiek en zo nodig inkomensondersteuning.

Dit pakken we onder andere aan in 2024:

 • We bieden met de basisvoorzieningen een laagdrempelig preventief aanbod in Bloemendaal. Iedereen kan meedoen
 • Met maatschappelijke ondersteuning en specialistische jeugdhulp bieden we meer intensieve hulp en begeleiding. Tegelijkertijd voortzetten en inzetten op preventie,bijvoorbeeld via burenhulp, scholen, kinderopvang, BSO’s. We zetten in op het mentaal gezond houden van onze kinderen door scholen motiveren met partners te werken aan zaken als prestatiedruk, pesten en uitsluiting, mediawijsheid
 • Voor mensen die niet of nog niet kunnen werken, bieden we ondersteuning om op een andere manier actief te zijn, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, beschut werk of maatwerkvoorzieningen
 • Net als iedere gemeente in Nederland vangen we mensen op die dat dringend nodig hebben

Volksgezondheid en milieu

Hoofdlijnen: duurzaamheid & klimaatadaptatie, robuust riool, toegankelijke zorg

We willen dat onze inwoners prettig, veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren in Bloemendaal. Nu en in de toekomst. Wij voeren de wettelijke taak voor lokale gezondheidszorg en het milieubeheer. Dit doen we door het op doelmatige wijze beheren van het rioolstelsel, afvalzorg, begrafeniszorg, lokale gezondheidszorg en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma.

Duurzaamheid is een belangrijk thema: we werken aan een klimaatneutrale en aardgasvrije gemeente. We gaan verder met een wijkgerichte aanpak van verduurzaming. Bij afvalinzameling en verwerking richten we ons op verbetering van de afscheiding en het beperken van de hoeveelheid restafval. We gaan verder met vergroenen van de leefomgeving door uitvoering te geven aan het biodiversiteitsplan. Ook beheren we het rioolstelsel, de afval- en begrafeniszorg en de lokale gezondheidszorg. Daarbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.

Dit pakken we onder andere aan in 2024:

 • We werken aan de verbetering van de afscheiding en het beperken van de hoeveelheid restafval en zoeken actief naar circulaire mogelijkheden
 • Het behouden en verder bevorderen van een duurzame leefomgeving, voorkomen energiearmoede door waar mogelijk huishoudens met laag inkomen te ondersteunen
 • We vergoenen de openbare ruimte om effecten van klimaatverandering en waterlast te beperken, we willen geluidsoverlast van motorvoertuigen aanpakken
 • We renoveren diverse riolen, nemen maatregelen om af te koppelen. Zo zorgen we voor een robuust klimaatbestendig rioolstelsel.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Hoofdlijnen: uitvoeren woonvisie, bouwen, opvang

Behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal is van groot belang. Wonen in Bloemendaal is aantrekkelijk en uniek. En dat moet het blijven. Wij zetten in op een gemêleerde bevolkingssamenstelling in samenwerking met de regio. De wooncrisis in Nederland voelen wij ook in Bloemendaal. We willen de wachttijd voor een sociale huurwoning verkorten. We versnellen bouwprojecten en streven naar meer sociale en middenklasse woningen.

Dit pakken we onder andere aan in 2024:

 • We streven voor de komende periode naar minimaal 33% sociale en 40% middenklasse woningen bij nieuwbouwontwikkelingen, in lijn met de Woonvisie 2023-2026
 • De landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de Binnenduinrand willen we behouden voor de toekomst. Met participatie van gebruikers en eigenaren werken we positief mee aan eigen plannen voor het bevorderen van natuur en biodiversiteit
 • We onderzoek de mogelijkheden om bestaande woningbouwprojecten te versnellen