Bestuurlijke integriteit

De afgelopen raadsperiode heeft de gemeente Bloemendaal ongeveer 150 integriteitsmeldingen ontvangen. In vrijwel alle behandelde gevallen bleek geen sprake van integriteitsschending. Alleen in de laatste 5 rapporten die nu zijn verschenen. De meldingen waren tegen ambtenaren en (oud-) politieke ambtsdragers. De impact van een integriteitsmelding is groot. Een beschuldiging rond iemands integriteit mag niet zomaar worden gedaan. Een reputatie is gemakkelijk te beschadigen en die schade is niet licht te herstellen. Voor zowel de betrokkenen, de gemeente en de inwoners is het van belang duidelijkheid te geven hoe integriteitsmeldingen worden afgehandeld. En wie daarbij welke rol heeft. 

Iemand kan een integriteitsmelding doen als sprake is van (een vermoeden van):

 • corruptie, fraude en diefstal
 • dubieuze giften en beloften
 • onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten
 • misbruik van positie en belangenverstrengeling
 • misbruik, manipulatie of lekken van (geheime) informatie
 • discriminatie, (seksuele) intimidatie en onfatsoenlijke omgangsvormen
 • verspilling en wanprestatie

In november 2020 heeft de gemeenteraad het Protocol Integriteitsmeldingen vastgesteld. Als bestuurders of raadsleden gedragsregels overschrijden bestaat de mogelijkheid om een integriteitsmelding in te dienen. Die wordt behandeld aan de hand van een integriteitsprotocol politieke ambtsdragers. Dit protocol is door de raad vastgesteld in november 2020. Hierin staat zorgvuldig en transparant beschreven welke stappen worden gevolgd bij melding van een integriteitsschending.

Onafhankelijke integriteitscommissie

Een integriteitsmelding tegen een politieke ambtsdrager kan worden ingediend bij de burgemeester. Deze stuurt de melding door naar een onafhankelijke integriteitscommissie. Deze commissie is vorig jaar door de raad voor het onderzoek naar de integriteitsmeldingen ingesteld. Het bestaat uit een voorzitter en vier leden. Zij wonen en werken niet in de gemeente Bloemendaal en zijn geselecteerd door de raad. De integriteitscommissie onderzoekt de meldingen, de burgemeester bewaakt het proces. De integriteitscommissie gaat dus over het oordeel van een melding. De burgemeester heeft daar geen invloed op.

 1. De melding komt binnen bij de burgemeester. Dat is in het protocol bepaald.
 2. De burgemeester informeert degene tegen wie de melding wordt gedaan
 3. De melding gaat naar de onafhankelijke integriteitscommissie
 4. Onderzoek door de integriteitscommissie: het onderzoek verloopt uiterst zorgvuldig, met hoor en wederhoor van de melder en degene tegen wie een melding wordt gedaan
 5. De integriteitscommissie verstuurt rapport van bevindingen naar  degene tegen wie de melding wordt gedaan voor reactie
 6. De integriteitscommissie verstuurt rapport van bevindingen aan de burgemeester
 7. De burgemeester deelt de rapportage met fractievoorzitters van gemeenteraad en vraagt advies over het vervolg

Tijdens de volgende raadsvergaderingen zijn integriteitsmeldingen behandeld:

Kunnen integriteitsmeldingen verdwijnen in Bloemendaal?

Er zijn uiteraard geen integriteitsmeldingen verdwenen in Bloemendaal. De raad is daarvan op de hoogte en is daar in een brief van 14 september 2021 nogmaals over geïnformeerd. De stand van zaken van alle meldingen wordt nauwkeurig bijgehouden.

Procedure integriteitsmeldingen over ambtenaren

Voor het doen en laten behandelen van integriteitsmeldingen over ambtenaren geldt een aparte procedure.
Bekijk de Regeling integriteitsmeldingen ambtenaren Bloemendaal en Heemstede 2019

De rapporten van de integriteitscommissie en het raadsbesluit daarover op 2 juni 2022 leidden tot een stroom van media-uitingen. Er is zelfs een pamflet onder inwoners verspreid. Het beeld dat dit oproept bij inwoners is schadelijk. De onjuistheden die rondgaan, veroorzaken verwarring. Inwoners begrijpen het niet meer. Dit schaadt de reputatie van de gemeente, het maakt besturen ingewikkeld. Inwoners verdienen een gemeente waar goed bestuur voorop staat. Een bestuur dat plannen maakt en besluiten neemt.

Burgemeester Elbert Roest maakt zich ernstige zorgen over aanhoudende berichten die er op gericht zijn mensen te beschadigen. Hij heeft op 4 juli de gemeenteraad een uitgebreide brief gestuurd waarin hij benadrukt dat we moeten gaan besturen voor de inwoners van deze mooie gemeente. De burgemeester roept op om de komende periode de energie in te zetten op daadkrachtig bestuur voor de gemeenschap. Er zijn zoveel belangrijke maatschappelijke opgaven die de volle aandacht van het bestuur verdienen.

Door een tijdlijn op pagina 1 tot en 3 van de brief geeft hij inzicht in de gebeurtenissen. Hij weerlegt aannames en geruchten op basis van feiten die één voor één worden behandeld. Tot slot spreekt hij zijn zorg uit over de impact van integriteitsmeldingen en Woo-verzoeken (Wet open overheid) op de ambtelijke organisatie.