Kapvergunning (vellen van houtopstand): omgevingsvergunning

De officiële naam van de kapvergunning: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand.

Aanvraag kapvergunning

Alleen de eigenaar van een houtopstand kan een aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand indienen. Dat is meestal de eigenaar van de grond waar de boom in staat.

  • Wilt u alleen een boom kappen, dan kunt u het beste een vooroverleg aanvragen. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt. Het vooroverleg bepaalt of u een kapvergunning kunt aanvragen.
  • Als uw vergunningaanvraag te maken heeft met andere aanvragen (bijvoorbeeld: u wilt ook iets bouwen of aanleggen), dan kunt u het beste een aanvraag indienen via het Omgevingsloket. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk met u contact op over de procedure. 

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand nodig?

  • U heeft als regel een vergunning nodig voor het vellen van opgaand, houtachtig gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15 centimeter, gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld. 
  • Vellen betekent: rooien, kappen, dunnen, verplanten, meer dan 20% van de kroon of wortels snoeien, of iets doen waardoor de boom dood gaat of ernstig beschadigd wordt. U heeft ook een omgevingsvergunning nodig als u een boom wilt weghalen die al (bijna) dood is. Soms is een omgevingsvergunning nodig voor het vellen van bomen die dunner zijn dan de genoemde maat, als het om een waardevolle houtopstand gaat volgens de APV, of als op de houtopstand een herplantplicht of een instandhoudingsplicht rust. 
  • Omgevingsvergunningen vellen van houtopstand worden als regel verleend onder de voorwaarde dat ze niet worden gebruikt in het broedseizoen (15 maart – 15 juli van elk jaar). 
  • In uitzonderlijke gevallen is geen omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of houtopstand. Deze uitzonderingen worden opgesomd in de APV. Het gaat dan bijvoorbeeld om een terrein dat valt binnen de Boswet.

Er worden in Bloemendaal per jaar ± 300 kapvergunningen verleend

Alle kapaanvragen worden ter plaatse met de eigenaar van de bomen bekeken door de boomdeskundigen van de gemeente Bloemendaal.
Bij een aanzienlijk deel van de kapvergunningen heeft de gemeente de aanvraag kapvergunning beïnvloed door vakkennis met de aanvrager te delen.
Dit leidt vaak tot verandering van de kapaanvraag. Of zelfs zo dat de kapaanvraag niet wordt ingediend aangezien de kans op het niet verlenen van de kapvergunning groot is.
Het is belangrijk voor de eigenaar van de bomen om een onafhankelijke partij te laten beoordelen of kapaanvraag zinvol is of niet. Hovenieren en tuinontwerpers schetsen tuinontwerpen en poetsen soms te gemakkelijk bomen weg. Door uitleg van de gemeente ambtenaar worden bewoners zich bewust dat hun perceel niet een postzegel op zich is maar een deel uitmaakt van een groter geheel. Dit vraagt om kennis van het gebied.

Bomen groeien

Bomen worden door particulieren vaak aangeplant met een stamdiameter van 2 a 3 centimeter, de kroonprojectie is dan ongeveer 1 vierkante meter. De stamdiameter van een volwassen boom is al snel 1 meter en de kroonprojectie is dan 30 tot 50 vierkante meter. Mensen denken daar niet altijd bij na, en zetten bomen op plekken waar ze geen toekomst hebben. Maar zelfs in een bos wordt van elke 30 tot 50 bomen er maar 1 volwassen. Dat betekent dat voortdurend bomen verwijderd moeten worden, om wat licht en lucht over te houden. Bloemendaal is een lommerrijke gemeente maar hoge natuurlijke en landschapppelijke waarden ontstaan juist in de afwisseling gesloten / open en in de bosranden.

Bomen zijn levende wezens

Zelfs als alle aangeplante bomen de kans zouden krijgen om tot volle wasdom te komen, dan blijven het levende wezens die gevoelig zijn voor ziektes en aantastingen door schimmels, en die dood kunnen gaan als ze hun maximale levensduur bereikt hebben. Veel kapvergunningen worden verleend voor bomen die ziek of dood zijn. Ook worden kapvergunningen per direct verleend indien er direct gevaar van omvallen is, of dat grote takken spontaan kunnen uitbreken. Dit wordt beoordeeld door de boomdeskundigen van de gemeente Bloemendaal.

In veel gevallen wordt er een herplantplicht opgelegd

Er moet op het particulier terrein voor een herplant wel voldoende ruimte zijn om een jonge boom gezond en zonder problemen in de nabije toekomst uit te laten groeien. Een boom is niet een soort kettingbeding in de zin van: als er ooit een boom in de tuin heeft gestaan moet die daar altijd blijven. Mensen zouden dan wel twee keer nadenken voor ze nog een boom zouden planten.
Het is ook heel goed mogelijk dat een herplant niet op eigen terrein maar op gemeentegrond wordt opgelegd. Dit kan het geval zijn bij illegale velling als er geen ruimte op eigen terrein is om een jonge boom te planten. Men dient dan een bedrag in het gemeentelijk Bomenfonds te storten. De gemeente kan voor die kosten een boom inkopen, plantgatverbetering aanbrengen, planten en 3 jaar nazorg uitvoeren. Tijdens de veldbezoeken kijken de betreffende ambtenaren direct naar de overige bomen in de directe omgeving. Ook particuliere bomen die een gevaar voor de openbare weg vormen worden direct aan de eigenaar gemeld.

Meer toezicht door de gemeente door veranderingen in de wet en de APV

Door de verandering van de Boswet zijn er nog meer terreinen waar de gemeente volgens de APV beslist over het verlenen van een kapvergunning.
Verder was het tot 2010 niet nodig om een kapaanvraag in te dienen als er sprake was van een dunning (ter beoordelen door de boomdeskundige van de gemeente). Een dunning is als je bomen verwijdert om andere bomen meer ruimte en licht te geven om verder gezond en sterker uit te groeien. Vanaf 2011 is voor iedere boom dikker dan 15cm een kapaanvraag nodig; ongeacht of de boom daar van nature is gaan groeien of geplant is en ongeacht of het een conifeer of een esdoorn is. Veel gemeentes zijn minder streng en hebben gebieden, soorten of hogere stamdiameters kapvergunningvrij gemaakt. In Bloemendaal heeft de raad diverse keren benadrukt het behoud van bomen heel belangrijk te vinden.

Tarieven

Kapvergunning:

€ 85,75 (2017)