Bezwaarschrift tegen besluiten

Bezwaarschrift indienen 

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeenteraad, het college van b&w of de burgemeester kan u een gemotiveerd schriftelijk bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. 

Wie kan het aanvragen?

Iedereen wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit van de gemeenteraad, het college van b&w of de burgemeester.

Wanneer moet u het indienen?

Binnen zes weken na verzending en/of publicatie van het besluit.

Hoe moet u het indienen?

U moet het schriftelijk en gemotiveerd indienen bij Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal, Postbus 201, 2050 AE, Overveen.

Het bezwaarschrift bevat:

  • naam en het adres van de indiener

  • tegen welk besluit (datum e.d.) bezwaar wordt gemaakt

  • is ondertekend

  • indien gewenst een kopie van het besluit

Heeft u een bezwaar heeft tegen belastingen dan dient u het bezwaar in te dienen bij de Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ). Meer informatie op www.gbkz.nl.

Stappen en doorlooptijd

Na ontvangst van een tijdig ingediend bezwaarschrift wordt de indiener uitgenodigd voor een hoorzitting door de commissie bezwaar en beroep.
De commissie brengt na de hoorzitting een advies over het bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
Dit bestuursorgaan (gemeenteraad, college van b&w of burgemeester) dient binnen 18 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op het bezwaarschrift te nemen met inachtneming van het advies van de commissie. De termijn van 18 weken kan éénmalig verlengd worden met 6 weken.
Dit besluit wordt tezamen met het verslag van de zitting en het advies van de commissie aan de indiener van het bezwaarschrift (en eventuele andere belanghebbenden) verzonden.

Resultaat

  1. Het bezwaar wordt toegewezen.
  2. Het bezwaar wordt afgewezen. De indiener ontvangt hiervan bericht. 
  3. Het bezwaar wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen zes weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de Rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan b&w, binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Indien b&w het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de Rechtbank.

Tegen het verlenen van een vergunning of een ander besluit kunnen door derde belanghebbenden (bijv. buren) binnen zes weken na het nemen van het besluit bezwaren worden ingediend bij b&w.

Vervolgacties

Wanneer de indiener van het bezwaarschrift het niet eens is met de beslissing op het bezwaarschrift kan deze binnen zes weken na verzending van dit besluit hiertegen een beroepschrift indienen bij de Arrondissmentsrechtsbank te Haarlem.

Openbaarheid van informatie

Het besluit is openbaar.

Wetten en regels

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en eventuele vakinhoudelijke wetten en regels zijn hierbij van toepassing.

Meer informatie kunt u krijgen bij de behandelend ambtenaar, telefoon 023-5225577.