Geboorte aangifte doen

Aangifte geboorte is het melden aan een ambtenaar van de burgerlijke stand dat een kind geboren is. Hiervan wordt een geboorteakte opgemaakt.

Van iedere geboorte op Nederlands grondgebied moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Als het kind in het ziekenhuis is geboren, moet de geboorteaangifte dus gedaan worden in de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is.

De geboorte van een kind dient binnen drie dagen na de geboorte kenbaar te worden gemaakt bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Van de geboorte wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Deze authentieke akte is het juridische bewijs van de geboorte van een persooon.

N.B.: De gemeente Bloemendaal werkt voor het doen van geboorteaangifte op afspraak.

Wetten en regels

Regels over het aangeven van een geboorte zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek, Boek I, het Besluit Burgerlijke Stand en de Wet BRP.

Openbaarheid van informatie

De informatie is (deels) openbaar.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij het team Burgerzaken, telefoon 14 023.

Aangifte geboorte doen

Wie kan aangifte doen?

De geboorteaangifte moet op volgorde van verplichting persoonlijk bij de burgerlijke stand plaatsvinden:

1. De (juridische) vader of moeder

2. Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand die bij de geboorte aanwezig was, de aangifte doen. Bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), de verloskundige, arts of kraamverzorgende.

3. Ontbreekt een onder 2 genoemde persoon of is deze verhinderd, dan is de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaats gehad verplicht aangifte te doen.

4. Ontbreken tot aangifte bevoegde of verplichte personen of laten zij na aangifte te doen, dan dient aangifte te worden gedaan door of vanwege de burgemeester van de gemeente waar de geboorteakte moet worden opgemaakt.

Wanneer doet u aangifte?

De verplichting tot aangifte moet worden vervuld binnen drie dagen na de dag van de bevalling. Als de termijn van de geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan mag het ook nog een dag later, dus op de eerstvolgende werkdag.

Hoe doet u aangifte?

Het aangeven van een geboorte is verplicht bij burgerlijke stand van de gemeente waarin de geboorte heeft plaatsgevonden. Voor de geboorteaangifte dient u tevoren een afspraak via deze website te maken.

Benodigde gegevens:

  • Naam en adres van degene die aangifte doet 

  • Naam en adres van de moeder 

  • Naam en geslacht van de nieuw geborene 

  • Tijdstip en locatie van de geboorte 

  • Het adres waar de geborene zal wonen

  • Verklaring van de arts of verloskundige.

Stappen en doorlooptijd

Klaar terwijl u wacht.

Vervolgacties

Van de geboorte wordt een afschrift van de geboorteakte gestuurd door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de gemeente waar de geborene zal wonen. Na ontvangst van het afschrift van de geboorteakte wordt de geborene ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar de geborene woont. De geborene krijgt bij inschrijving in de BRP direct een burgerservicenummer (BSN)  toegekend.