Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een overkoepelende vergunning. 

 

De volgende activiteiten vallen hieronder:

Binnen hoeveel tijd uitsluitsel?

De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar één procedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn, of een uitgebreide procedure. Eenvoudige aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor bouwen, kappen en slopen, volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de dag na de ontvangstdatum van een complete aanvraag. Bij complicerende, externe factoren mag de gemeente deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Voor de reguliere procedure geldt een zogenoemde fatale termijn. Dat wil zeggen dat de vergunning, als die niet tijdig is verstrekt, automatisch (van rechtswege) wordt verstrekt.

Voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, geldt een uitgebreide procedure. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor milieu, een wijziging van een bestemmingsplan of de verbouwing van een rijksmonument. Dergelijke vergunningen vereisen maatwerk; de beslistermijn is dan 26 weken. De gemeente mag deze termijn bij complicerende, externe factoren eenmalig met zes weken verlengen. In tegenstelling tot de reguliere procedure geldt voor deze uitgebreide procedure geen fatale termijn; de vergunning kan in deze gevallen niet van rechtswege worden verleend.

De Wet Natuurbescherming

Bij werkzaamheden aan en rond het huis kan in de bebouwde kom de Wet Natuurbescherming van kracht zijn, die planten en dieren beschermt. Als er door uw bouw- of aanlegactiviteit beschermde dier- en/of plantensoorten worden verstoord, dan kan het nodig zijn om een aanvraag omgevingsvergunning onderdeel Soortenbescherming (‘Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’) in te vullen.

Als uw huis binnen of tegen bijzondere natuurgebieden ligt zoals de duinen en de landgoedbossen kan ook het onderdeel Gebiedsbescherming van kracht zijn en/of toetsing aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). Omdat er dan aanvullende bepalingen gelden, huurt u het beste een ecoloog in van een onderzoeksbureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus. Ecologen kunnen vaststellen of er op of rondom uw perceel beschermde soorten aanwezig zijn en of uw werkzaamheden invloed hebben op deze beschermde soorten. U moet dan ook het onderdeel ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ invullen.

Zie de lijst met veel voorkomende werkzaamheden en een inschatting met welke bijzonder beschermende soorten rekening gehouden moet worden.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Noord-Holland, afdeling Regionale UItvoeringsdienst Noord-Holland Noord: www.rudnhn.nl/Wet_Natuurbescherming

Wanneer van start met de werkzaamheden?

U mag pas gebruik maken van de omgevingsvergunning als deze in werking is getreden. Over het algemeen is dit de dag nadat de omgevingsvergunning is verleend; u wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Bij zaken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld kappen en werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten, treedt de omgevingsvergunning niet direct na verlening in werking, maar pas zes weken en een dag na het afgeven van het besluit, mits er geen voorlopige voorziening is ingediend.

Een vergunning is overigens pas onherroepelijk als er geen bezwaar en / of beroep is aangetekend dan wel dat de bezwaar- en beroepsprocedure is afgehandeld en dit geen gevolgen heeft voor de vergunning. Eerder starten dan sprake is van een onherroepelijke vergunning vindt plaats op eigen risico.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning worden in grote lijnen de volgende stappen doorlopen:

  • Stap 1: Check of u voor uw activiteiten vergunningplichtig of meldingplichtig bent met de vergunningcheck op omgevingsloket online.
  • Stap 2: U kunt de aanvraag inclusief de bijlagen in zijn geheel via het omgevingsloket indienen. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account of een eHerkenning nodig. Als het niet anders kan, kunt u de aanvraag nog op papier indienen. Via omgevingsloket online kunt u een papieren aanvraagformulier samenstellen. 
  • Stap 3: De gemeente stuurt een bericht van ontvangst en publiceert de aanvraag. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Het niet (volledig) meezenden van alle verplichte documenten kan leiden tot ernstige vertraging in de afhandeling van uw aanvraag. Zorg dus dat u alle aangegeven bijlagen meestuurt! Wanneer u uw aanvraag schriftelijk indient, dan moet u ook de verplichte bijlagen schriftelijk (dus niet per mail) indienen. Dat geldt ook voor eventuele aanvullende informatie die de gemeente later van u nodig heeft. 
  • Stap 4: De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan alle eisen voldoet. Zo wordt er voor de activiteit bouwen onder meer gekeken naar regels uit het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand en de technische eisen uit het Bouwbesluit.