Bestemmingsplan ontheffing

In de bestemmingsplannen is vastgelegd wat er op elk perceel mag worden gebouwd en voor welke doeleinden de percelen en daarop aanwezige gebouwen mogen worden gebruikt.

Past uw (bouw)plan niet in het bestemmingsplan?

Er zijn verschillende mogelijkheden om ontheffing voor het bestemmingsplan te krijgen. Er zijn vier soorten afwijkingen van het bestemmingsplan mogelijk:

  1. Een binnenplanse afwijking: In het bestemmingsplan zelf is een mogelijkheid aangegeven om af te wijken.
  2. Een buitenplanse afwijking: de toepassingsmogelijkheden hiervan zijn geregeld in artikel 4 bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor)
  3. Een tijdelijke afwijking: Een afwijking voor maximaal vijf jaar waarvan de tijdelijkheid van de behoefte kan worden aangetoond
  4. Afwijkingsbesluit (voorheen projectbesluit): Deze ontheffing kan worden gebruikt voor kleine afwijkingen die niet binnen de bovenstaande mogelijkheden vallen.

Als geen van bovenstaande mogelijkheden kan worden toegepast dan is uw aanvraag mogelijk te realiseren met een herziening van het bestemmingsplan.

Wanneer wordt er medewerking verleend?

Het beleid ten aanzien van het afwijken van bestemmingsplannen is opgenomen in de Nota ruimtelijke beoordeling 2010 (PDF, 1.460 kB). Hierin staat beschreven in welke gevallen de gemeente Bloemendaal medewerking kan verlenen aan een ontheffing of een herziening van een bestemmingsplan.

Veel ontheffingsverzoeken hebben betrekking op erfbebouwing (uitbouwen, garages, zwembaden ect.). In de Bijgebouwenregeling (PDF, 793 kB) staan de regels beschreven die de gemeente hanteert als zij ontheffing wil verlenen voor erfbebouwing op woonpercelen.

Meer informatie kunt u vinden onder 'Omgevingsvergunning'.