Oldenhove Dompvloedslaan 1

Jaarlijks heeft de gemeente de opdracht om statushouders te huisvesten en zoekt daarom naar huisvestingsmogelijkheden. De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan om voormalig wooncomplex Oldenhove in Overveen voor 10 jaar te huren van Stichting Sint Jacob. In Oldenhove huisvesten we maximaal 150 mensen; maximaal 90 statushouders in gemengde samenstelling (alleenstaanden en gezinnen) plus 60 mensen uit andere doelgroepen die dringend tijdelijke woonruimte zoeken. Bijvoorbeeld mensen die na een scheiding of een andere noodsituatie snel onderdak nodig hebben. 

Het gaat om tijdelijke huisvesting: de statushouders verhuizen na een verblijf in Oldenhove zo snel mogelijk door naar een andere, definitieve woning. Er zijn ongeveer 90 woonunits. Variërend in grootte van 19 m2 tot 100 m2 en verspreid over verschillende verdiepingen. Het pand heeft daarnaast gemeenschappelijke ruimten, kantoorruimten en een buitenruimte. 

Op 24 mei 2022 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan om Oldenhove voor 10 jaar te huren. Op 1 juni is de definitieve overeenkomst voor het huren van Oldenhove ondertekend. Voordat Oldenhove klaar is voor bewoning worden de woonunits en gemeenschappelijke ruimtes opgeknapt. 

Ook de buitenruimte wordt verder ingericht.

Natuurlijk is voor vervolgstappen ook nog verder onderzoek nodig. Daarvoor brengen we de mogelijkheden in kaart, zoals:

 • samenstelling van de bewonersgroep
 • huurtermijnen voor de bewoners
 • verdeling van de beschikbare ruimten, het gebruik door regiogemeenten
 • beheer en inrichting van de buitenruimte
 • aanbod van voorzieningen en activiteiten
 • invulling van de maatschappelijke begeleiding van de bewoners

We betrekken graag omwonenden en organisaties om van Oldenhove een fijne plek te maken voor toekomstige bewoners en voor de buurt. De participatie gaat over drie onderwerpen. Natuurlijk zijn er bij die onderwerpen kaders zoals haalbaarheid en betaalbaarheid van voorzieningen. Verder zijn inwoners aan zet en horen we graag uw ideeën! Denkt u mee over:

 • De invulling van de buitenruimte. Hoe richten we die samen in? Bijvoorbeeld om samen te sporten, te spelen en met veel groen.
 • Het vormgeven van een prettige leefomgeving. Hoe wordt Oldenhove een veilige en gezellige plek voor toekomstige bewoners. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke ontmoetingsplek, waar ook buurtbewoners graag komen. Of door activiteiten waar zowel toekomstige bewoners als omwonenden aan deel kunnen nemen.  
 • Activiteiten voor toekomstige bewoners om snel in te burgeren. Denk aan taalles, gezamenlijk koken of andere manieren waarbij vrijwilligers helpen bij de inburgering.

Participatiebijeenkomst

 • Wanneer: 13 juli van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur
 • Waar: Burgerzaal, gemeentehuis Overveen

We starten met een gezamenlijk gedeelte. U hoort hoe het participatieproces eruit gaat zien en wat de kaders zijn. Daarna gaan we over de onderwerpen in gesprek.

Deze bijeenkomst vormt de start van het proces. Er volgen nog meer bijeenkomsten. Denkt u graag mee, maar kunt u 13 juli niet aanwezig zijn? Na de bijeenkomst vindt u op deze pagina meer informatie en kunt u ook online meepraten.

Aanmelden participatie-avond 13 juli

 • Na zomervakantie: Start gefaseerde inhuizing nieuwe bewoners 
 • Vanaf juni: Start participatietraject omwonenden en aanvang bouwwerkzaamheden gebouw
 • 24 mei: behandeling voortgang statushouders in raadsvergadering
 • 18 mei: behandeling voortgang in vergadering raadscommissie Samenleving
 • 21 april: extra raadsvergadering over Oldenhove. 
 • 20 april: bewonersavond voor omwonenden Oldenhove

Raads- en commissievergaderingen zijn live te volgen of terug te kijken via de website van de gemeenteraad.

Wie komen er in Oldenhove te wonen?

Net als bij Dennenheuvel komen er gezinnen, alleenstaanden en stellen te wonen. Zowel mannen als vrouwen en kinderen. Het is nu nog niet te zeggen in welke verhouding dat precies is. Daarnaast is er ruimte voor andere bewoners vanuit andere doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag. Welke doelgroepen dat zijn, onderzoeken we.

Om hoeveel mensen gaat het? 

Het gaat om maximaal 90 statushouders. De vervolgens resterende wooneenheden worden ingezet  voor de huisvesting van andere urgent woningzoekenden. Het maximale totale aantal personen dat in Oldenhove wordt gehuisvest is 150. Voor alle bewoners geldt: het gaat om tijdelijke huisvesting, dus de mensen verhuizen na een verblijf in Oldenhove door naar een andere, definitieve woonruimte.

Per wanneer komen de statushouders in Oldenhove?

Het doel is zo snel mogelijk, maar eerst moet nog een aantal onderhoudswerkzaamheden in het gebouw worden uitgevoerd voordat bewoning weer goed mogelijk is. We verwachten dat bewoning na de zomer gefaseerd kan gaan plaatsvinden.

In de media verschijnen berichten over 200 tot 300 nieuwkomers. Kloppen die aantallen en hoe zijn deze mensen verdeeld over de gemeente?

Voor Oldenhove hebben we het over 90 statushouders die - bijvoorbeeld via de corporaties - een definitieve woning in één van de kernen in de gemeente Bloemendaal zullen krijgen. Voor statushouders die gekoppeld zijn aan buurgemeenten geldt dat zij naar een definitieve woning in die buurgemeente zullen verhuizen.

Komen er in Oldenhove statushouders of asielzoekers wonen? En wat is het verschil?

In Oldenhove komen statushouders te wonen die aan Bloemendaal of een gemeente in de regio zijn gekoppeld. Statushouders zijn mensen die gevlucht zijn en in Nederland mogen blijven. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen. Ze willen en moeten zo snel mogelijk een nieuw leven opbouwen. Een belangrijk onderdeel van de inburgering is een nuttige dagbesteding; dus werken, een opleiding volgen of stage lopen. Ook taalles en andere activiteiten (waar vrijwilligers een belangrijke rol bij kunnen spelen) horen bij de inburgering. Er komen geen asielzoekers in Oldenhove. Een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land, maar er is nog niet bepaald of hij of zij inderdaad internationale bescherming nodig heeft (en een vluchteling is die in Nederland mag blijven). 

Iedere gemeente krijgt jaarlijks een taakstelling van het Rijk om statushouders te huisvesten. Wat is het aantal voor Bloemendaal?

Dat gaat om gemiddeld 30 tot 40 personen per jaar. De verwachting is dat het aantal de komende jaren gaat stijgen.

Krijgt Oldenhove eventueel een regionale functie? Dus worden er ook statushouders opgevangen die aan een buurgemeente zijn gekoppeld en zo al kunnen wennen aan de regio?

Dat zou kunnen. In de regio zijn er volop voorbeelden van dat we over en weer profiteren van elkaars voorzieningen.

Welke voorzieningen zijn al in het pand aanwezig?

Er zijn ongeveer 90 woonruimtes met sanitair en een bescheiden pantry, vergelijkbaar met de situatie in Dennenheuvel. Er zijn gemeenschappelijke ruimten, kantoorruimten en een grote buitenruimte,

In hoeverre heeft de nieuwe bestemming voor Oldenhove gevolgen voor de huisartsenpraktijk HOED?

De huisartsenpraktijk blijft gewoon huurder.

Hoe wordt de huurperiode van 10 jaar ingevuld?

De huurperiode van 10 jaar betreft de overeenkomst tussen de gemeente en Stichting Jacob. De 10 jaar betreft niet de huurperiode voor de bewoners: de bedoeling is dat mensen zo snel mogelijk naar een definitieve woning verhuizen in de dorpskernen van Bloemendaal of in de regio.

In hoeverre wordt het lokale onderwijs hiermee belast? Gaan kinderen naar de dichtstbijzijnde openbare Julianaschool of worden ze verdeeld over alle scholen in de gemeente?

Er is goed overleg met de schoolbesturen in de omgeving. Met hen wordt gekeken naar een goede spreiding van de kinderen.

Ik wil graag helpen, bijvoorbeeld met taalles, het verzamelen van nieuwe huisraad, of de invulling van een ontmoetingsplek. Waar kan ik me melden?

We stellen hulp van vrijwilligers en mensen met ideeën en suggesties zeer op prijs! U kunt zich per e-mail aanmelden via flexwonen@bloemendaal.nl  Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.          

Hoe zit het met de brandveiligheid?

Er is gekeken naar de conditie van het gebouw. Brandveiligheid is daar nadrukkelijk in meegenomen. Uiteraard voldoet het gebouw aan alle veiligheidsnormen voordat het bewoond gaat worden.

Kan ik bezwaar maken?

Niet tegen alle overheidsbesluiten kan bezwaar worden gemaakt. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft aan wanneer bezwaar en beroep mogelijk is. En wanneer niet. In dit geval geldt dat het op grond van de Awb niet mogelijk is bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente om een huurovereenkomst met Stichting St. Jacob te sluiten. Of tegen het plan om statushouders en andere doelgroepen in Oldenhove te huisvesten.

Philip Wenneker, projectleider 

flexwonen@bloemendaal.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief.