Huisvesting statushouders Oldenhove

voorzijde Oldenhove

Het gebouw Oldenhove aan de Dompvloedslaan 1 in Overveen was jaren in gebruik als verzorgingshuis. Momenteel wordt hier anti-kraak gewoond en zit er een huisartsenpost. De gemeente is van plan dit pand te huren van Stichting Sint Jacob en hier statushouders en andere woningzoekenden te huisvesten. De gemeente betrekt de buurt tijdig via bewonersbrieven en informatieavonden.

Stand van zaken

Op 25 november 2021 zijn direct omwonenden tijdens een informatieavond geïnformeerd over de mogelijke huur van Oldenhove. Het plan is om er voor een periode van 10 jaar statushouders en op termijn andere doelgroepen te huisvesten. De gesprekken met de eigenaar Sint Jacob over de huur van Oldenhove worden op dit moment nog gevoerd.

Om zo snel mogelijk mensen in Oldenhove te huisvesten kiest het college van burgemeester en wethouders ervoor om Oldenhove voor het eerste jaar aan het COA aan te bieden. Het eerste jaar worden dan statushouders die in de regio gaan wonen gehuisvest en heeft het COA de regie. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze. Tijdens een digitale Beeldvormende Avond spreken de raad en het college over het raadsvoorstel 'Tijdelijke huur Oldenhove'. Op 26 januari 2022 wordt het voorlopig besluit besproken tijdens de raadscommissie Samenleving. Het voorlopige besluit ziet er in het kort als volgt uit: 

  • In het eerste huurjaar Oldenhove inzetten voor statushouders die in de regio gaan wonen. Het COA wordt verantwoordelijk voor de organisatie hiervan
  • Na het eerste jaar neemt de gemeente het weer over en biedt huisvesting aan statushouders en andere woningzoekenden. Met deze oplossing heeft de gemeente meer tijd om de invulling daarvan goed voor te bereiden

Planning

  • 14 januari: het college van b&w legt het voorlopig besluit voor aan de gemeenteraad en vraagt hier hun zienswijze op
  • 19 januari: gesprek tussen raad en college over raadsvoorstel 'Tijdelijke huur Oldenhove' tijdens digitale beeldvormende avond
  • 26 januari: behandeling voorlopig besluit in de raadscommissie Samenleving
  • 3 februari: behandeling voorlopig besluit in de gemeenteraadsvergadering
  • medio februari: bewonersavond over de stand van zaken. Hierover informeren we de buurt tijdig.  

De beeldvormende avond, commissie- en raadsvergadering zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Naar het overzicht