Groot onderhoud Iepenlaan

In 2017-2018 is een evaluatie uitgevoerd van het Verkeerscirculatieplan Bloemendaal uit 1999. In 1999 is het wegennet in de dorpskernen verdeeld in gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) en erftoegangswegen (30 km/uur). In de jaren daarna zijn in alle wijken verkeersremmende maatregelen getroffen.

Uit de evaluatie is gebleken dat in de Iepenlaan de snelheid van het autoverkeer ondanks de getroffen maatregelen aanzienlijk hoger ligt dan de maximumsnelheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom in 2018 besloten verdere verkeersmaatregelen te onderzoeken.

Herinrichting biedt de beste mogelijkheden tot snelheidsverlaging

In de evaluatie van het VCP wordt geconstateerd dat de te hoge snelheid met name wordt veroorzaakt door het uiterlijk van de weg. Door de brede rijbaan en vrij grote afstand tussen de verkeersplateaus lijkt de weg op een gebiedsontsluitingsweg.

Ons voorstel is de weginrichting te wijzigen door:

  • De rijbaan te versmallen van ruim 7  naar 5 meter
  • Op de versmalde rijbaan fietsstroken aan te brengen van 1,30 meter breed
  • De parkeerstroken van 0,90 meter te vervangen door parkeervakken van 2 meter breed en op het niveau van het trottoir aan te leggen
  • In de trottoirs nieuwe tegels aan te brengen

Participatietraject met bewoners

Op een bijeenkomst op 25 augustus 2020 hebben bewoners kunnen reageren op de plannen. Deze reacties zijn (voor zover mogelijk verwerkt) in een definitief ontwerp.( zie Documenten) Bewoners kunnen hier tot 3 november 2020 op reageren via het contactformulier.

Het project is onderdeel van de Begrotingsraad op 5 november. Bij akkoord van de gemeenteraad staat de uitvoering gepland in het voorjaar van 2021.

Naar het overzicht