Groot onderhoud Iepenlaan

In 2017-2018 is een evaluatie uitgevoerd van het Verkeerscirculatieplan Bloemendaal uit 1999. In 1999 is het wegennet in de dorpskernen verdeeld in gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) en erftoegangswegen (30 km/uur). In de jaren daarna zijn in alle wijken verkeersremmende maatregelen getroffen.

Uit de evaluatie is gebleken dat in de Iepenlaan de snelheid van het autoverkeer ondanks de getroffen maatregelen aanzienlijk hoger ligt dan de maximumsnelheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom in 2018 besloten verdere verkeersmaatregelen te onderzoeken.

Herinrichting biedt de beste mogelijkheden tot snelheidsverlaging

In de evaluatie van het VCP wordt geconstateerd dat de te hoge snelheid met name wordt veroorzaakt door het uiterlijk van de weg. Door de brede rijbaan en vrij grote afstand tussen de verkeersplateaus lijkt de weg op een gebiedsontsluitingsweg.

Ons voorstel is de weginrichting te wijzigen door:

  • De rijbaan te versmallen van ruim 7 meter naar 5 meter
  • Op de versmalde rijbaan fietsstroken aan te brengen van 1,30 meter breed
  • De parkeerstroken van 0,90 meter te vervangen door parkeervakken van 2,0 meter breed en op het niveau van het trottoir aan te leggen
  • In de trottoirs nieuwe tegels aan te brengen

Participatietraject met bewoners is gestart

Op 16 juli hebben de bewoners een brief met toelichting op ons voorstel ontvangen en een uitnodiging voor een bewonersavond op 25 augustus. De bewonersavond is alleen toegankelijk voor de bewoners, mits die zich vooraf hebben  aangemeld.  Reacties kunt u schriftelijk indienen.

Voorlopige planning vervolgstappen

  • Verwerken reacties en opstellen definitief ontwerp: september-november
  • Vaststellen definitief ontwerp: november-december
  • Opdrachtverlening aan aannemer: januari 2021
  • Uitvoering: maart – juli 2021

Reageren

Betrokken bewoners zijn in juli 2020 per brief geinformeerd over de plannen. Zij kunnen op dinsdag 25 augustus reageren tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.Kunt u als bewoner hier niet bij aanwezig zijn, maar wilt u wel graag uw mening geven? Stuur dan een e-mail naar g.janus@bloemendaal.nl.

Naar het overzicht