Groot onderhoud Iepenlaan

In 2017-2018 is een evaluatie uitgevoerd van het Verkeerscirculatieplan Bloemendaal uit 1999. In 1999 is het wegennet in de dorpskernen verdeeld in gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) en erftoegangswegen (30 km/uur). In de jaren daarna zijn in alle wijken verkeersremmende maatregelen getroffen.

Uit de evaluatie is gebleken dat in de Iepenlaan de snelheid van het autoverkeer ondanks de getroffen maatregelen aanzienlijk hoger ligt dan de maximumsnelheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom in 2018 besloten verdere verkeersmaatregelen te onderzoeken.

Herinrichting biedt de beste mogelijkheden tot snelheidsverlaging

In de evaluatie van het VCP wordt geconstateerd dat de te hoge snelheid met name wordt veroorzaakt door het uiterlijk van de weg. Door de brede rijbaan en vrij grote afstand tussen de verkeersplateaus lijkt de weg op een gebiedsontsluitingsweg.

Ons voorstel is de weginrichting te wijzigen door:

  • De rijbaan te versmallen van ruim 7  naar 5 meter
  • Op de versmalde rijbaan fietsstroken aan te brengen van 1,30 meter breed
  • De parkeerstroken van 0,90 meter te vervangen door parkeervakken van 2 meter breed en op het niveau van het trottoir aan te leggen
  • In de trottoirs nieuwe tegels aan te brengen

Inrichtingsplan is vastgesteld: uitvoering start in januari 2021 

Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Iepenlaan is vastgesteld. Er zijn geen belangrijke wijzigingen doorgevoerd na de publicatie van het plan in oktober. De gemeenteraad heeft op 5 november 2020 ingestemd met een extra investering voor de uitvoering van het plan. De uitvoering start in januari 2021 en duurt naar verwachting tot mei. In januari tot en met maart worden de trottoirs en parkeervakken gerenoveerd. In april/mei wordt het asfalt gerepareerd, waarna met rood asfalt fietsstroken worden aangebracht.
Betrokken bewoners ontvangen nog gedetailleerde informatie over de planning, verkeersmaatregelen, bereikbaarheid en afvalinzameling.

Naar het overzicht