Groot onderhoud Iepenlaan

In 2017-2018 is een evaluatie uitgevoerd van het Verkeerscirculatieplan Bloemendaal uit 1999. In 1999 is het wegennet in de dorpskernen verdeeld in gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) en erftoegangswegen (30 km/uur). In de jaren daarna zijn in alle wijken verkeersremmende maatregelen getroffen.

Uit de evaluatie is gebleken dat in de Iepenlaan de snelheid van het autoverkeer ondanks de getroffen maatregelen aanzienlijk hoger ligt dan de maximumsnelheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom in 2018 besloten verdere verkeersmaatregelen te onderzoeken.

Herinrichting biedt de beste mogelijkheden tot snelheidsverlaging

In de evaluatie van het VCP wordt geconstateerd dat de te hoge snelheid met name wordt veroorzaakt door het uiterlijk van de weg. Door de brede rijbaan en vrij grote afstand tussen de verkeersplateaus lijkt de weg op een gebiedsontsluitingsweg.

Ons voorstel is de weginrichting te wijzigen door:

  • De rijbaan te versmallen van ruim 7  naar 5 meter
  • Op de versmalde rijbaan fietsstroken aan te brengen van 1,30 meter breed
  • De parkeerstroken van 0,90 meter te vervangen door parkeervakken van 2 meter breed en op het niveau van het trottoir aan te leggen
  • In de trottoirs nieuwe tegels aan te brengen

Inrichtingsplan is vastgesteld: uitvoering start in januari 2021 

Let op: Uitvoering herinrichting Iepenlaan stagneert door vorst

Aannemer De Bie Infra is in januari begonnen met de 1e fase van de uitvoering. Deze 1e fase bevat de herinrichting van de trottoirs en parkeervakken tussen de Kleverlaan en de Dr. Dirk Bakkerlaan. Helaas veroorzaakt de sneeuwval en vorst flinke vertraging. Naar verwachting worden de werkzaamheden niet eerder dan 22 februari hervat.

Als de 1e fase gereed is worden de trottoirs en parkeervakken tussen de Dr. Dirk Bakkerlaan en Zuider Stationsweg aangepakt. Als laatste volgt de aanleg van rode fietsstroken op de rijbaan.

Naar het overzicht