Elbert Roest (burgemeester)

Portefeuille

 • Wettelijke taken ex artikel 170 t/m 180 Gemeentewet  
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, boa’s, rampenbestrijding, VRK, APV, ondermijning, reddingsbrigade, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland)) 
 • Integriteitsbeleid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid (wettelijke kaders) 
 • Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking 
 • Communicatie en bestuurlijke vernieuwing (participatie)
 • Representatie en externe betrekkingen 
 • Lentefestival

Nevenfuncties per 1-1-2020

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid BOV/BCOV Veiligheidsregio Kennemerland
 • Voorzitter Stichting Bloemendaals Initiatief
 • Lid Burgemeesterskring Kennemerland
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woonkracht 10 (bezoldigde nevenfunctie)
 • Lid  RIEC Noord-Holland
 • Ambassadeur Euroclio

Neveninkomsten 2020: € 21.800. Daarvan af te dragen aan de gemeente: moet nog worden vastgesteld na advies Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De inkomsten uit bezoldigde nevenfuncties van burgemeester Roest zijn openbaar, De stukken zijn in te zien in bij de balie van de afdeling IOV in het gemeentehuis.

Meldingen ontvangen geschenken:

 • geen