Laatste verslag Wmo-raad

Verslag 8 november 2022

Aanwezig: de dames Verschuur- van der Voort, Dammers, Van Andel, Verstraaten en Gelderloos-Tuinstra en de heren Dedel en Schuuring.  Namens de gemeente Bloemendaal: medewerker(s) gemeente.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Toelichting bij adviesverzoek m.b.t. de afspraken toewijzingsruimte in de prestatieafspraken met o.a. Woonzorg door medewerker gemeente 

Het gaat om vitaliteit/leefbaarheid: hoe inwoners hun leefgenot ervaren (binnen de complexen van – in dit geval – Woonzorg in onze gemeente. (o.a. in Vogelenzang 32 woningen en in Aelbertsberg Bloemendaal 108 woningen).

 • Bij oprekken sociale grens komen er minder sociale woningen beschikbaar. Zowel Woonzorg als de huurdersverenigingen dringen aan op meer sturingsmogelijkheden om te bepalen wie er in een woning komt. Enerzijds komen er steeds meer hulpbehoevenden op de markt voor een sociale woning en er is geen onderzoek gedaan dat toewijzing aan hogere inkomens soelaas biedt voor het gesignaleerde (of verwachte) probleem.
 • Als je niet met dit verzoek zou instemmen is er geen sprake van leegstand. Het gaat om meer regie in de complexen die onder hun beheer vallen. De mutatiegraad is zeer laag, dus het feitelijke effect is zeer beperkt.
 • Gaan andere woningbouwcorporaties naar verwachting ook zo’n verzoek doen? Want dan worden de nu al geringe mogelijkheden voor de sociale woningbouw nog lastiger voor mensen met een smalle beurs! Dat zal mogelijk gebeuren o.b.v. de nieuwe Woonvisie. Ook de gemeente speelt een rol: de  toewijzingsruimte voor gemeenten zal o.b.v. nieuwe wetgeving toenemen.

Omdat de feitelijke effecten naar verwachting minimaal zijn, zien we geen grote bezwaren tegen het ingediende verzoek. Anne geeft dit als reactie op het adviesverzoek door. Uitnodiging voor avond 8 okt inzake Woonvisie en update beleidsplan sociaal domein is wel gedaan, nl. mondeling. Helaas is dit verder ontsnapt aan onze aandacht. Naar verwachting zullen nog meer Oekraïners volgen; alle suggesties voor opvang en begeleiding zijn welkom. Excuses vanuit het gemeentehuis dat de geplande afspraak met de wethouder niet is doorgegaan. Dank voor het compliment voor resp. Park Vogelenzang (opvang Oekraïners) en Oldenhove.

3. Stand van zaken doorcentralisatie Beschermd wonen 

N.a.v. toegezonden info wordt opgemerkt dat in de tussenrapportage wel erg veel nadruk ligt op toeleiding naar zelfstandigheid, terwijl daar vaak geen grond of verwachting is dat dit zo zal gebeuren. Zo lang zelfstandig en thuis mogelijk. Maar dan moet er thuis goede ondersteuning zijn! En die is er onvoldoende.Die is onvoldoende serieus meegenomen in de tussenrapportage. Hoe gaat Bloemendaal BW invullen? Het zou handig zijn om in het voortgangsdocument een link is naar onderliggende documenten. (voorwaarden aan aanbieders in aanbesteding; welk PvE?) Wat betekent dit nu concreet voor iemand die gebruik wil maken van BS? De inwoner centraal en zo thuis mogelijk? Dus nog 20 jaar thuis?

Diversiteit van BS-groepen en vragen uitnodiging aan Jennifer om dit toe te lichten. Worden betrokken doelgroepen tijdig geconsulteerd?Zou het niet verplicht moeten zijn om een bezoek te brengen aan de betrokken BS-voorzieningen door de aanbesteders? Medewerker gemeente wordt uitgenodigd om deze vragen een volgende vergadering toe te lichten  (Anne)

4. Vaststellen verslag van de vergadering van 25 oktober 2022 en nalopen actiepunten

 • Uitgenodigd voor oco, er is nog geen datum geprikt
 • Energiearmoede: wel redelijk gecommuniceerd in HD en ook lokale media. Daar hoeft niet nog een mail over te worden verzonden.
 • Wel ingaan op aanbod van Communicatie om logo van onze raad te herzien (Anne)
 • Afspraak met mogelijke opvolger Cees Dedel a.s. donderdag bij Ellen
 • Meer info over OCO voor Esther gewenst (op de website van de Koepel is veel te vinden, ook oud-webinars). Daarnaast en Jacqueline van M&dW uitnodigen voor volgende vergadering  (Anne)
 • Met dank aan de opsteller worden de notulen vastgesteld.

5. Van Wmo-raad Sociaal domein naar een brede adviesraad sociaal domein?

 • Gedachtenwisseling over de notitie d.d. 1 nov. 2022 per mail aan u verzonden
 • Mogelijke gevolgen van zo’n overgang (bijv. qua aantal leden, specifieke expertise, manier van organiseren en communiceren, etc.)
 • Samenwerking met/integreren met Werkgroep Toegankelijkheid Wel samen, niet integreren)

Gevoel dat cliëntenraad zeer is gericht op Heemstede en niet op Bloemendaal. Deze is voor uitvoering, niet over beleid. Frits de Vries (voorzitter extern) 90% van de adviesraden in Nederland bestaat uit brede raden. Als we naar onze historie kijken dan was bij de 1e sessie nog alles open terwijl bij de 2e sessie al sprake was van een veel beperktere scope. Waarom was hiervan sprake? Waar is men bezorgd over? Wij moeten met goede argumenten komen. En ook beseffen dat de keus consequenties heeft voor de samenstelling en werkwijze van de raad. Hoe jeugd in adviesraad positioneren? Er zitten gaten bij o.m. Jeugd en Participatie.

6. Lijstje met aandachtspunten die we graag overleggen met de wethouder sociaal domein

 • Ontwikkelingen rond de bieb in Bloemendaal i.r.t. vml. r.k. kerk (opm. red.: dit is door Ellen mondeling ingebracht bij de avond over de actualisering van de Woonvisie op 8 november)
 • Medewerker gemeente: we waren (in 2021) graag geïnformeerd over haar lopende onderzoek over de relatie tussen burgers en de gemeente
 • Atal medial: hoe is het gesteld met de spreiding van de diverse locaties van de bloedprikdienst? In Bennebroek bijvoorbeeld is niet (meer) de mogelijkheid om lokaal bloed te laten prikken, terwijl er in Hillegom drie locaties zijn, waarvan twee vlak bij elkaar
 • Hoe lang is de wachttijd bij het aanvragen van een Wmo-voorziening?

7. Gevolgde en/of geplande webinars, bezoeken en trainingen:

ALV van de koepel van adviesraden op 3 november jl. (Anne): goede bijeenkomst met interessante bijdrage van Carola Schouten. Per 2023 wordt de contributie met 60 euro/jaar verhoogd naar 585 euro(digitaal) Workshops nog te volgen inzake ervaringen met OCO: Esther en Margriet

8. Rondvraag en sluiting

 • Er wordt gebrainstormd over werving van nieuwe leden voor de adviesraad. De idealen komen op tafel maar deze zijn ook mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond de verbreding van onze raad.
 • Esther meldt dat zij positief verrast was door de snelheid van een aanvraag voor Wmo-voorziening, terwijl er sprake zou zijn van achterstanden. Een goed geluid; wel navragen hoe het precies zit met die achterstand (Anne)
 • Cees heeft afscheid genomen van klankbordgroep Regiorijder: misschien iets voor zijn opvolger? Volgend jaar is er een nieuwe aanbesteding voor Regiorijder.
 • Misschien is de suggestie om met twee mensen op een bus (chauffeur/meerijder) te rijden zinvol? Dan kan de een zich bekommeren om het rijden/verkeer en de ander zich met de te vervoeren/in-en-uit te stappen personen bezighouden? Dit lijkt niet zinvol op het eerste gezicht omdat meer personeel nodig is, maar mogelijk kan het enerzijds helpen om mensen te laten inburgeren en anderzijds de chauffeurs wat te ontlasten zodat die het langer volhouden?