Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Privacystatement Bloemendaal.nl

De gemeente Bloemendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van Bloemendaal.nl.
Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

De gemeente Bloemendaal behoudt zich het recht voor haar privacystatement aan te passen. Het is verstandig om het privacystatement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de Gemeente Bloemendaal uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacystatement ingrijpend wordt gewijzigd zal de gemeente Bloemendaal dit melden op haar website.

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze website dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Reactie op bericht van RTLnieuws dat Nederlandse gemeenten maandenlang de Nederlandse privacywet hebben overtreden.

In de periode januari 2016 tot medio mei 2016 is het formulier om een afspraak te maken met de gemeente niet optimaal beveiligd geweest. De gemeente kan niet uitsluiten dat gegevens uit het formulier zijn bekeken door onbevoegden. Dit was alleen mogelijk als op het moment van versturen op deze specifieke plek is meegekeken. Er zijn geen aanwijzingen dat hierdoor persoonsgegevens in verkeerde handen terecht gekomen zijn. Uiteraard had dit formulier meteen optimaal beveiligd moeten zijn. Zodra dit bekend was bij de gemeente is de beveiliging aangepast. De interne procedures zijn aangepast zodat in de toekomst zaken meteen goed beveiligd worden neergezet.