direct naar inhoud van Artikel 8 Maatschappelijk
Plan: Aerdenhout 2011
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0377.AE2011-vo01

Artikel 8 Maatschappelijk

8.1 Bestemmingsomschrijving
8.1.1 Algemeen

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. kinderopvang;

met de daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. water;

met daarbij behorende:

 • h. tuinen en terreinen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Hoofdgebouwen

Ten aanzien van de in lid 8.1.1 bedoelde gronden geldt dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de goothoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven
 • d. met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als "specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in de Monumentenwet 1988 een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering hebben verleend. Alvorens vergunning te verlenen winnen burgemeester en wethouders advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

8.2.2 Erfbebouwing bij hoofdgebouwen
 • a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 40% van de oppervlakte van het erf en niet meer dan 50 m²;
 • b. de gronden die zijn gelegen voor (het verlengde van) de voorgevel mogen niet worden bebouwd;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m en de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m.
8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van de in lid 8.1.1 bedoelde gronden geldt dat:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 1 m achter de voorgevelrooilijn ten hoogste 2 m mag bedragen;
 • b. bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 3 m bedragen.
8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.