Wijzigingsplan Raakterrein (De Ruyterlaan 125)

Vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 februari 2018 het wijzigingsplan ‘Raakterrein 2017’ hebben vastgesteld

  • Dit wijzigingsplan maakt 15 grondgebonden (koop)woningen en een nieuw zorggebouw voor de Hartekampgroep mogelijk op de locatie van het Raakgebouw te Bennebroek
  • Het plan ligt vanaf 8 maart t/m 18 april ter inzage
  • Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl of op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur bij het Centraal Servicepunt Bennebroek

Beroep instellen

Van 8 maart tot en met 18 april kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het wijzigingsplan Raakterrein:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan hebben ingediend. 
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp wijzigingsplan. 
  • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het wijzigingsplan heeft aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl

Het wijzigingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het wijzigingsplan niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, zal het wijzigingsplan niet in werking treden, voordat op het beroep is beslist.

Naar het overzicht