Sturen op structureel evenwicht

De gemeente Bloemendaal buigt zich weer over de financiële stukken. We sluiten het jaar 2023 af met positieve cijfers. Net als vorig jaar kunnen we spreken van een gezonde financiële positie. De gemeente Bloemendaal staat de komende jaren wel voor uitdagingen, vooral na 2025. We streven naar een reëel en structureel financieel evenwicht. Daarbij blijven we investeren in de toekomst van Bloemendaal en in de vijf dorpskernen, met aandacht voor het welzijn van inwoners.

Voor nu is de financiële uitgangspositie gezond, maar vanaf 2026 is er meer reden tot zorg. Dat komt vooral door een lagere uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds. De algemene uitkering uit het gemeentefonds en lokale heffingen (zoals OZB) zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van een gemeente. De verwachting is dat vanaf 2026 door het huidige rijksbeleid (zoals onvoldoende compensatie voor de taken binnen het sociaal domein, waaronder jeugdzorg) het gezonde financieel perspectief omslaat. De gelden van het rijk worden anders verdeeld, waarmee de gemeentefondsuitkering onder druk komt te staan en tekorten zichtbaar worden.

Blijven investeren in welzijn

Waarnemend portefeuillehouder Ankie Broekers-Knol licht toe: ‘We blijven investeren in het welzijn van de gemeente. We houden het onderhoudsniveau van onze goederen en dienstverlening op peil.”

Maar er zijn ontwikkelingen waardoor het noodzakelijk blijft voldoende buffers achter de hand te houden. Ankie Broekers-Knol: “Dat komt onder andere door de open einderegelingen in het sociaal domein en de opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Ook reserveren we kredieten voor onderwijshuisvesting zodat onze scholen toekomstbestendig zijn en blijven. En er is aandacht voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Dit alles noodzaakt ons scherp te blijven en te sturen op structureel financieel evenwicht.”