Participatie woningen statushouders Blekersveld constructief en succesvol

Aanmelden voor de begeleidingscommissie nog mogelijk tot 5 november

Vorige week heeft de gemeente Bloemendaal een aantal online, raadplegende sessies georganiseerd over de bouw van flexwoningen op Blekersveld en de integratie van de statushouders die daar komen wonen. Voor de online bijeenkomsten waren ruim 600 omwonenden uitgenodigd. Tijdens de sessie konden deelnemers uitgebreid vragen stellen en hun mening geven zowel over de ontwerpvarianten als over de integratie van statushouders. Ook werd gevraagd wie geïnteresseerd is om in de begeleidingscommissie plaats te nemen.

Deelnemers aan de participatie kregen een presentatie van de projectleider en architect Wouter Zaaijer van Bureau OZ gaf een toelichting op het ontwerp. Een medewerkster van Vluchtelingenwerk Nederland vertelde over statushouders en integratie.

Uitgangspunten inpassing woningen

De gemeente heeft architectenbureau OZ gevraagd een studie te doen naar de inpassing van eerst 30 en later nog eens 30 woningen op het terrein. Voor dat onderzoek kreeg de architect een aantal aandachtspunten mee:

  • Maak er een goed vormgegeven en prettig leefbare wijk van
  • Ga uit van geprefabriceerde modulaire woningbouw, vanwege de snelheid en de tijdelijkheid
  • Gebruik woonvolumes die passen bij de schaal en het karakter van de omgeving
  • Maak voor de aansluiting met de bestaande wijk heldere verbindingen en een veilige infrastructuur
  • Geef de wijk een mooie groene uitstraling, met speciale aandacht voor de watergang
  • Zorg voor een goed ingerichte publieke ruimte

De architect heeft vervolgens rekening houdend met deze punten een ontwerp gemaakt en dat toegelicht in de online participatiesessies. Wouter Zaaijer vindt het bij inpassing in een bebouwde omgeving belangrijk dat het goed wonen wordt voor de nieuwe bewoners, maar dat het ook iets extra’s oplevert voor de bestaande omgeving. Zo kan er op buurtniveau een nieuwe gezamenlijke gemeenschap ontstaan. Deelnemers konden onder andere hun mening geven over de gevelbekleding, de hoogte van de woonblokken, de verdeling van de woningen over het terrein, de wallen bij het water, de infrastructuur en de verbinding met de rest van de wijk.

Vervolgproces ontwerp

De architect zal de inbreng van de deelnemers in het definitieve ontwerp verwerken. Het definitieve ontwerp wordt dan voorgelegd aan het college ter vaststelling. Vervolgens zullen de gemeenteraad en inwoners worden geïnformeerd.

Begeleidingscommissie

De taak van de begeleidingscommissie is om ervoor te zorgen dat de omstandigheden voor statushouders die gaan wonen in de flexwoningen op locatie Blekersveld zo goed mogelijk zullen zijn vanaf de start. Uitgangspunt hierbij is dat de sociale balans in de wijk behouden blijft. De commissie zal uit ongeveer 15 leden bestaan die een mix zijn van omwonenden, organisaties en verenigingen die actief zijn in de wijk. In het begin van het traject komt de commissie regelmatig bijeen. Later kan dit bijvoorbeeld op maandelijkse basis plaatsvinden, dat beslist de begeleidingscommissie zelf. De eerste bijeenkomst staat gepland voor maandag 16 november om 19:30 uur. Aanmelden voor de begeleidingscommissie kan door een e-mail te sturen naar flexwonen@bloemendaal.nl met daarin een korte motivatie.  Aanmelders krijgen dan vervolgens bericht en nadere informatie.

Het is nog tot 5 november mogelijk voor omwonenden om zich aan te melden voor de begeleidingscommissie Blekersveld.

Naar overzicht