Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuws

Overzicht participatieproces Reinwaterpark

donderdag 16 maart 2017
Denktank 2

Denktank 2

In september 2016 is Cobraspen een participatieproces begonnen met belanghebbenden. Doel is te komen tot een breed gedragen Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan, in lijn met de nieuwe omgevingswet die in 2019 ingaat. De planning is dat de raad hier in het voorjaar van 2017 een besluit over neemt.

Betrekken en informeren raadsleden

September 2016: presentatie en overleg met de commissie grondgebied van de gemeente Bloemendaal. Doel: kennismaking en de commissieleden informeren over de start en de aard van het participatieproces Reinwaterpark.

November: stand van zaken delen met de meeste raadsfracties en bespreken hoe zij het uitgewerkte DOSP ‘wonen’ Reinwaterpark zullen beoordelen als dit ter besluitvorming voorligt.

Gesprekken met de belanghebbenden

September tot en met november 2016: interviews gehouden met de direct belanghebbende huishoudens en organisaties over de ontwikkeling van Reinwaterpark. Op basis van (de verslagen van) deze gesprekken zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar en zijn medewerkers en is een rapportage (PDF, 130 kB) geschreven met de belangrijkste bevindingen uit de gesprekken.

Bijeenkomst met alle belanghebbenden in het Machinegebouw

29 november 2016: 30 aanwezigen maakten kennis met elkaar en bespraken de resultaten van de participatie tot nu toe. Er werd op een constructieve manier met elkaar van gedachten gewisseld en we bepaalden gezamenlijk de onderwerpen voor de Denktanksessies. Klik hier (PDF, 102 kB) voor het verslag.
Doel van de thematische Denktanks is om met een beperkte groep maar wel met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden gezamenlijk nadere invulling te geven aan de planontwikkeling voor Reinwaterpark. De belanghebbenden kunnen in een breder verband en/of met de eigen achterban de Denktanks voorbereiden.

1e Denktank op 4 januari 2017

Alle belanghebbenden hebben de - voor de ontwikkeling van Reinwaterpark - relevante bronnen met elkaar gedeeld: onder meer gemeentelijke nota’s, structuurvisie, het SPVE Reinwaterpark, de Gebiedsanalyse van Studio Blanca i.o.v. SVVM. Op basis van de gedeelde kennis maakten zij vooraf een lijst van uitgangspunten en randvoorwaarden die voor hen als huishouden of organisatie centraal staan. De bijeenkomst leverde een eerste groslijst op van (gedeelde) uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Reinwaterpark. Ook kwamen veel concrete ideeën naar boven voor de monumenten en andere gebouwen op het terrein. Klik hier (PDF, 198 kB) voor het verslag.

2e Denktank 3 februari 2017

..ging over de presentatie van het nieuwe planvoorstel voor Reinwaterpark van Cobraspen op basis van de input uit de interviews en de eerste Denktank met belanghebbenden. Thema voor het conceptplan is: ‘Natuurbeleving’. De eerste reacties waren positief: “De ontwikkelaar heeft geluisterd naar de wensen en randvoorwaarden van de belanghebbenden”. Ook is al meteen gesproken hoe het plan op een aantal punten gewijzigd kan worden. Opdracht die de belanghebbenden meekregen is om het planvoorstel met hun achterban te bespreken en te beoordelen in relatie tot de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden. Klik hier voor verslag, presentatie en document Natuurbeleving. Klik hier (PDF, 210 kB) voor het verslag.

3e Denktank 1 maart 2017

..ging erover hoe de belanghebbenden en hun achterbannen het plan ‘Natuurbeleving’ hebben beoordeeld in relatie tot de uitgangspunten en randvoorwaarden. De ontwikkelaar had het plan op onderdelen aangepast met het oog op de reacties tijdens de 2e Denktank. Bij een deel van de belanghebbenden zijn een aantal stevige bezwaren over de leisure-elementen die naast de woonbestemming een bepalend onderdeel zijn van het plan. We spraken af dat de ontwikkelaar een aangepast voorstel doet voor een plan waarbij uitgegaan wordt van de hoofdfunctie ‘wonen’.

4e Denktank is gepland voor begin april

Carlinde Adriaanse van adviesbureau Adriaanse Research & Mediation geeft het hele participatieproces vorm. Opmerkingen en/of vragen kunt u mailen aan carlindeadriaanse@gmail.com.