Nieuwjaarstoespraak burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2023 in de Adventskerk in Aerdenhout hield burgemeester Elbert Roest de volgende toespraak:

Beste Bloemendalers,

Namens de gemeenteraad en het college wens ik u van harte welkom hier bij de nieuwjaarsreceptie in de Adventskerk in Aerdenhout. Dank dat we welkom mogen zijn in dit Godshuis van Karel Lodewijk Sijmons met zijn bijzondere architectuur in de geest van Le Corbusier dat sinds 2010 rijksmonument is en een gave expressie van de wederopbouwarchitectuur.

Nu, na twee jaren uitstel door corona, is het eindelijk zover dat we hier de nieuwjaarsbijeenkomst kunnen vieren. En dat is belangrijk want juist in het afgelopen jaar hebben we weer intens kunnen ervaren hoe onze dorpsgemeenschappen gaan floreren bij het daadwerkelijk ontmoeten op al die plekken waar mensen graag samenkomen.

Als ik terugscroll op mijn Facebookpagina dan kreeg ik gelukkig in alle dorpen weer volop uitnodigingen. Recentelijk nog in Bennebroek bij de opening van de ijsbaan of bij de kerstbijeenkomst in het Trefpunt. In Vogelenzang bij het Godfried Bomans schaaktoernooi en de film over Zebrazorg. In Overveen bij de lezing over Shakespeare in gebouw Tinholt of de intocht van Sint Nicolaas samen met Brigitte Kaandorp. In Bloemendaal tijdens de succesvolle jaarmarkt en de kerstnacht rondom de Dorpskerk en in Aerdenhout bij de geweldige Koningsdag aan de Spiegelenburghlaan en natuurlijk hier vandaag in de Adventskerk om te reflecteren op het oude- en nieuwe jaar.
Kortom veel mooie bijeenkomsten die de inspiratie en wezenlijke kwaliteit van onze samenleving vormen. Bloemendaal bruist! Ik ben ervan overtuigd dat dat het komend jaar niet anders zal zijn.

Immers: het jaar is nog maar net begonnen of overal kondigen zich alweer nieuwe initiatieven aan. Denk aan de nieuwjaarsduik op 1 januari georganiseerd door de Reddingsbrigade die dit jaar 100 jaar bestaat. En morgen ben ik bij de nieuwjaarsreceptie van BSM in Bennebroek die ook haar eeuwfeest viert met allerlei festiviteiten. Met de collegeleden hebben we afgesproken dat we zoveel mogelijk de dorpen in zullen gaan (nietwaar Attya?).Die sociale kracht in onze samenleving heeft zich het afgelopen jaar ook op een andere manier gemanifesteerd, namelijk in de opvang van ontheemden.

De inzet die zoveel inwoners hebben geleverd bij de opvang van gevluchte Oekraïners is indrukwekkend. Ik heb de afgelopen tijd vele gesprekken gevoerd aan de keukentafel van Bloemendalers in al de vijf dorpen. Zij vangen nu al driekwart jaar Oekraïners in hun gezin op. Een diepe buiging daarvoor. Het zijn er ongeveer 130. Tel daarbij ongeveer evenveel in Park Vogelenzang, naast de inspanningen die door talloze vrijwilligers zijn geleverd in Dennenheuvel en Oldenhove. Dan kun je Bloemendaal met recht als een weerbare gemeenschap kwalificeren waarin samenleving en overheid goed met elkaar samenwerken.

Ik wil dat benoemd hebben omdat er tegelijkertijd -terecht- zoveel aandacht uitgaat naar thema’s die grote zorg met zich meebrengen: energie, klimaat, stikstof, de wooncrisis, vluchtelingestromen, het toekomstbeeld voor onze kinderen. En daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar de politiek. Laat ik er niet omheen draaien: het vertrouwen en het geloof in de overheid is verontrustend laag. Er is massieve kritiek op het politieke bestuur en dat wordt gevoed door het rijtje dat we allemaal kennen: het in de steek laten van mensen in de toeslagenaffaire, de aardbevingsproblematiek in Groningen, de mensen die door de hoge woon- en energielasten de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, de boeren die niet weten waar ze aan toe zijn en ga zo maar door. Al die onvrede schept in de politiek en samenleving een vrij speelveld voor avonturiers, complotdenkers en populisten.
We kunnen er de schouders over ophalen of ons opwinden over staatsrechtelijke ontwrichting en destructief gedrag maar ik denk dat de democratie maar een echt alternatief heeft: er moet worden geleverd en snel!

Dat betekent dat ik onze volksvertegenwoordigers oproep om samen te werken en niet te blijven hangen in gekrakeel of voortdurende persoonlijke aanvallen. Speel op de bal in het algemeen belang, houd koers, neem besluiten en los problemen op. Kortom: lever! Ook in Bloemendaal liggen de vraagstukken waar het echt om draait voor het oprapen:

  • Wat denkt u van de opvang van ontheemden? Ook in 2023 moeten en wíllen we weer opvang bieden aan mensen in nood.
  • Wat denkt u van programma’s voor de isolatie van woningen? Onlangs werd bekend dat Heemstede en Bloemendaal van alle woningen in de Nederlandse gemeenten gemiddeld de laagste isolatiewaarde kennen. Daar valt volop winst te boeken.
  • Wat denkt u van nieuwe bestemmingen voor kerken die vrijkomen? De ontkerkelijking is een feit. Maar dat biedt ook uitdagingen om panden een nieuwe maatschappelijke bestemming te geven.
  • Wat denkt u van de ondermijning die ook in Bloemendaal in de samenleving sluipt? Onlangs werd bekend dat alleen in het jaar 2021 67 panden in Bloemendaal in handen zijn gekomen van zogenaamde offshore-vennootschappen die kunnen verhullen dat er een criminele rechthebbende is. Het is zaak daar goed onderzoek naar te doen en excessen te bestrijden.
  • Wat denkt u van het opknappen van onze scholen? Bloemendaal kent alleen al 16 scholen voor basis- en drie voor voortgezet onderwijs die in goede conditie behoren te zijn. Wethouder Wijkhuisen zet er op in dat onze kinderen in een gezonde omgeving les krijgen, dus moet de hand aan de schop.
  • Wat denkt u van de noodzaak tot woningbouw? Met name in de sociale huursector en betaalbare koopwoningen is er in Bloemendaal een serieuze opgave die wethouder Gamri graag ter hand neemt.

Laten we onze tanden zetten in al die vraagstukken en concrete resultaten boeken.

Er is ook alle reden om die opgaven met vertrouwen en een gezond zelfbewustheid op te pakken want we staan er als gemeente helemaal niet slecht voor. Net als alle 343 andere gemeenten staat Bloemendaal onder rijkstoezicht. Namens de staat toetst de provincie Noord-Holland ons op een breed scala aan onderwerpen zoals financiën, weg- en waterbouw, huisvesting van verblijfsgerechtigden en omgevingsrecht, waarbij u moet denken aan milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.

In de jaarverslagen van de provincie uit de afgelopen jaren is te constateren dat Bloemendaal over het algemeen zeer behoorlijk presteert op een aspect na: de vluchtelingenopvang. En juist daarin heeft de gemeente het afgelopen jaar het been bijgetrokken en méér dan dat. Het is niet voor niets dat staatssecretaris Van der Burg op 15 februari zelf naar Bloemendaal komt om Oldenhove feestelijk te openen. Den Haag waardeert dat Bloemendaal ook deze taak inmiddels adequaat invult.

In het licht van deze prestaties bezien, is het bijna tragisch dat het beeld van Bloemendaal in soms zo wordt gedomineerd door politieke mores. Waar komt toch die behoefte vandaan zo laatdunkend te doen over mensen en prestaties? Ik klink liever op een krachtig nieuwjaar vol energie en nieuwe initiatieven zowel in de dorpen als in de politiek zodat we het volgend jaar, wanneer we opnieuw bij elkaar komen, dit keer in het Dorpshuis in Vogelenzang, kunnen toosten op een vruchtbaar 2023 waarin de opgaven die ik zojuist noemde echt bij de kop zijn gepakt.

Of ik daarbij als burgervader acte de présence zal geven is nu nog ongewis. Mijn benoemingstermijn loopt namelijk af op 7 september aanstaande. Dan heb ik waargemaakt waaraan ik mij in 2017 heb gecommitteerd: mij voor 6 jaar aan deze prachtige gemeente verbinden.Een nieuwe benoemingsperiode zit er niet meer in, want die overschrijdt ruimschoots mijn 70-ste levensjaar. Wat wel kan, is dat ik als waarnemer nog een kortere of langere termijn Bloemendaal dien. Het is de gemeenteraad samen met de Commissaris van de Koning die hierover de komende maanden maar een ei moet leggen. Mocht het nodig zijn dan neem ik mijn verantwoordelijkheid, want ik vind het een enorme eer Bloemendaal te dienen en altijd weer fijn om in de dorpen onder de mensen te komen.

Samen gaan we er een mooi nieuw jaar van maken! Dat doen we met bubbels en met het Aerd en Houtkoor onder leiding van Xandra Mizee onder begeleiding van Jaap Stork. Zij zullen zelf de 3 liederen aankondigen die ze aan ons ten gehore brengen.

Maar eerst toost ik met u op een krachtig en prachtig 2023!