Gemeente Bloemendaal stuurt met Kadernota 2024-2027 op een consistent, solide financieel beleid

Op 15 juni is tijdens een beeldvormende avond de Kadernota, de Zomernota 2023 en de Jaarrekening 2022 toegelicht. De gemeente Bloemendaal staat de komende jaren voor uitdagingen, vooral na 2025. We streven naar een reëel en structureel financieel evenwicht. Daarbij blijven we investeren in de toekomst van  Bloemendaal, met aandacht voor het welzijn van inwoners. Voor nu is de financiële uitgangspositie gezond, maar vanaf 2026 is er meer reden tot zorg.

Dat komt vooral door een lagere uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds. De algemene uitkering uit het gemeentefonds en lokale belastingen (zoals OZB) zijn de belangrijkste inkomsten van een gemeente. De verwachting is dat vanaf 2026 door het huidige rijksbeleid (zoals onvoldoende compensatie voor de taken jeugdzorg) en een ander bekostigingssysteem er een nieuw beeld ontstaat. De gelden van het Rijk worden anders verdeeld, waarmee de gemeentefondsuitkering onder druk komt te staan en tekorten zichtbaar worden.

Wethouder Nico Heijink licht toe: ‘We blijven investeren in het welzijn van de gemeente. We houden het onderhoudsniveau van onze goederen en dienstverlening op peil. Denk aan goede wegen, riolering en de faciliteiten in de dorpskernen, zoals het dorpshuis.’

Bloemendaalseweg en Voorbuurt

Grote investeringen de komende jaren zijn bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, de herinrichting van de Bloemendaalseweg en de Voorbuurt. Nico Heijink: ‘We sturen op consistent, solide financieel beleid. Het afgelopen jaar hebben we daarvoor al de nodige maatregelen genomen.’

Reële begroting

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft gemeenten opgeroepen een reële begroting te laten zien. Zo wordt inzichtelijk waar tekorten ontstaan en eventuele compensatie gerechtvaardigd is.

Ambities voor de komende jaren

In de Kadernota staan de belangrijkste doelen en ambities van de gemeente voor de komende jaren. Het is de basis voor het opstellen van de begroting en het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Onder voorbehoud van de agendacommissie wordt de Kadernota op 28 juni in een extra commissievergadering behandeld en op 5 juli in de gemeenteraad.

Documenten