Collegeprogramma 2018-2022: Maatwerk voor de toekomst

Het collegeprogramma 2018-2022 is klaar en heeft als titel: Maatwerk voor de toekomst (pdf, 2.7 MB). Het programma bevat concrete acties die samen de langetermijnagenda vormen.

Het college wil bijdragen aan oplossingen voor actuele sociale vraagstukken
Denk aan de groeiende eenzaamheid en het waardig oud worden. Het zet in op het versterken van sociale netwerken en onderzoek naar maatwerkoplossingen zoals het tekort aan sociale woningen en levensbestendig wonen.

En aan de energietransitie
De overstap naar duurzame energiebronnen en het klimaatbestendig maken van de gemeente vraagt veel qua investeringen, ambtelijke inzet en samenwerking met inwoners, organisaties en ondernemers. De winst is een milieuvriendelijker omgeving waarin het ook voor onze kinderen prettig leven is.

Meedoen is een belangrijk uitgangspunt
Als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit van Bloemendaal - wonen midden in de Randstad -, staan we in de top van Nederland. En dat willen we zo houden. Nieuwe woonruimte willen we goed inpassen en Bloemendaal moet bereikbaar blijven. Dit vraagt om meer en integrale afstemming met inwoners, organisaties en belanghebbenden in de regio. Met oog voor de eigenheid van de verschillende dorpskernen. In een vroeg stadium.

Dit is maatwerk, voor de toekomst
De speelruimte in ruimtelijke en financiële zin is soms klein terwijl de uitdagingen aanzienlijk zijn. We voeren immers ook een aantal ambitieuze programma’s uit die in de vorige periode zijn vastgesteld, zoals het Integraal Huisvestingsplan voor de scholen en het plan van aanpak voor de nieuwe Omgevingswet. De opgave om baten en lasten in evenwicht te houden, vereist dus evenwichtskunst.

Samen dragen
Ambitie blijft het verlagen van onze schuldenlast, door onder meer het verkopen van eigen vastgoed. Het college kan er niet omheen een (extra) bijdrage te vragen aan onze inwoners. De discussie om eventueel op gemeentelijke taken te bezuinigen voeren we met de raad.

Naar overzicht