College van B&W Bloemendaal legt ontwerpbegroting 2023 voor

Het college van B&W van Bloemendaal heeft de ontwerpbegroting 2023 gemaakt en aan de raad voorgelegd. Het gaat om de meerjarenbegroting 2024-2026. De gemeente Bloemendaal heeft een sluitende begroting. Waarin investeren we en wat betekent dit voor inwoners?

Wethouder Financiën Nico Heijink licht toe: ‘De OZB-tarieven in Bloemendaal liggen in de buurt van het landelijk gemiddelde en wijken niet veel af van vergelijkbare gemeenten zoals Wassenaar en Laren. Als het voorstel van het college door de raad wordt overgenomen, zal de onroerende zaakbelasting voor een gezin in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde stijgen met ongeveer € 20 per huishouden per maand. Hoe hoger de waarde van de woning, hoe hoger natuurlijk de OZB-aanslag. Overigens zijn er veel gemeenten die de OZB fors moeten verhogen, omdat de gemeenten onvoldoende middelen van het Rijk ontvangen voor een redelijke taakuitoefening. De gemeente wordt ook geraakt door de oplopende inflatie en dus oplopende kosten. De OZB-tarieven worden overigens in de gemeenteraad van december 2022 vastgesteld bij de behandeling van de belastingverordeningen.’  

Duurzaamheid en klimaat hoog op agenda

In lijn met de plannen van het nieuwe college gaat veel aandacht uit naar het Sociaal Domein. Denk aan hulp aan inwoners via thuiszorg (Wmo) en de jeugdzorg. Daarnaast bieden we ondersteuning aan sportclubs en cultuur. Zo blijft ook de Bibliotheek levensvatbaar. Ook gaat geld naar hulp aan vluchtelingen en doen we investeringen voor onderwijshuisvesting. Duurzaamheid en klimaatadaptatie staan hoog op de agenda: we investeren bijvoorbeeld in ondersteuning bij het energiezuinig maken van woningen, zoals energiecoaches, led-verlichting in lantaarnpalen en uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s. We blijven oog houden voor openbare orde en veiligheid. Ook in de buitenruimte blijven we volop investeren: denk aan groenonderhoud, wegen en verlichting, afval en riolering. 

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting is de Kadernota 2023 het uitgangspunt. Verder zijn de volgende punten van belang:

  • De gemeente Bloemendaal wil zelfstandig blijven en een robuuste slagvaardige gemeente zijn
  • De riool- en afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn, omdat lasten hiervoor anders beslag leggen op schaarse algemene middelen
  • Baten en lasten houden we in evenwicht volgens de toezichteisen vanuit het rijk en provincie

Begroting in één oogopslag

Bekijk de ‘Begroting 2023 in één oogopslag’, de samenvatting en de hele begroting via www.bloemendaal.nl/begroting2023 
Belangstellenden kunnen de raadsvergadering over de begroting op 10 november vanaf 17.00 uur bijwonen of live volgen op gemeenteraad.bloemendaal.nl. Deze vergadering is later ook nog terug te kijken.