College stelt nieuwe Woonvisie vast

“Er moeten meer sociale woningen bij”

Het college van Bloemendaal stelt de raad voor om ontwikkelaars in Bloemendaal aan te sporen om 1/3 sociale huurwoningen en 1/3 middeldure huur- of koopwoningen te bouwen. Op die manier hoopt het college aan de regionaal gemaakt afspraken te blijven voldoen.

Wethouder de Roy Van Zuidewijn van Volkshuisvesting: ”Er moeten meer sociale huurwoningen bij in de regio. Met de buurgemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond heeft de gemeente in 2016 afgesproken dat ook Bloemendaal haar bijdrage probeert te leveren. Ik denk dat dit voorstel past bij de behoefte die leeft in de samenleving.”

De nieuwe regels gelden voor nieuwe woningbouwontwikkelingen

Een bouwplan moet altijd aansluiten bij de behoefte en de structuur van de betreffende dorpskern en de directe omgeving. Uitgangspunten zijn:

  • Het groene en monumentale karakter van Bloemendaal is uniek in de omgeving. Bij elk project moet dan ook een goede afweging worden gemaakt tussen de woningbehoefte en de leefbaarheid van de directe omgeving. 
  • Duurzaamheid krijgt een volwaardige plaats in het woonbeleid.
  • Er is aandacht voor de kwetsbare Bloemendalers; woningen moeten waar mogelijk levensloopbestendig zijn.

De Woonvisie 2018-2022 draagt bij aan de gemaakte afspraken binnen de regio Zuid- Kennemerland/IJmond

De Woonvisie bevordert het bouwen van sociale woningen die de markt niet of beperkt bedient. De gemeente wil namelijk ook de kwetsbare Bloemendaler kunnen bedienen. Door de hoge grondprijzen in onze gemeente is het lastig om sociale woningen te bouwen.

In het najaar van 2016 heeft de raad het Regionale Actieprogramma 2016 t/m 2020 vastgesteld

Hierin is vastgelegd dat de gemeente Bloemendaal zich inspant om gemiddeld 85 woningen per jaar op te leveren. Woningbouw kent over het algemeen een lange voorbereidingstijd: het duurt gemiddeld 7 jaar tussen plan en realisatie.

Naar overzicht