Bouwen in Bloemendaal: voortaan effect van stikstofneerslag berekenen

Gemeenten mogen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis gebruiken voor de beoordeling van initiatieven in of naast beschermde natuurgebieden

Dat kunnen bouw- of sloopactiviteiten zijn of het kan gaan om het organiseren van een evenement. De beoordeling volgens de PAS voldoet niet aan de Europese regelgeving. De Raad van State heeft recent uitgesproken dat de PAS daarom niet mag worden toegepast. Voor Bloemendaal, dat deels in en naast Natura2000 gebied ligt, heeft dit grote gevolgen. De gemeente volgt alle berichten hierover nauwgezet.

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een aantal beroepszaken waarbij de neerslag van stikstof een belangrijke rol speelt. Plannen die een beperkte bijdrage leverden aan de neerslag van stikstof in een Natura 2000 gebied waren vóór de uitspraak vrijgesteld van een Wet natuurbescherming (Wnb) vergunningplicht, of er gold alleen een meldingsplicht. Na deze uitspraken is deze systematiek niet meer toegestaan.

Gevolgen voor Bloemendaal

Voor alle plannen in of naast Natura2000 gebieden moet een berekening aantonen dat de stikstofneerslag geen negatief effect heeft op het natuurgebied. Indien er wel een negatief effect is, dan kan de gemeente geen omgevingsvergunning verlenen voor het project.

Gevolgen voor iedereen met een bouw-, sloop- of ander plan

Voor plannen in of naast Natura2000 gebieden is een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Deze procedure duurt aanzienlijk langer dan de reguliere procedure. 

Op dit moment onderzoekt onder meer het Ministerie van Binnenlandse Zaken welke gevolgen de uitspraak van de Afdeling voor Nederland heeft

De gemeente Bloemendaal moet net als alle andere gemeenten wachten op nadere informatie vanuit het Rijk, vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).  

Naar overzicht