Bestemmingsplan ‘Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18’ vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 1 februari 2018 het bestemmingsplan ‘Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat enkel de percelen Dr. Dirk Bakkerlaan 14 t/m 18 te Bloemendaal.

Bestemmingsplan inzien

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 8 februari t/m 21 maart 2018 ter inzage. Gedurende deze periode kunt u het nieuwe bestemmingsplan raadplegen via de website https://www.bloemendaal.nl/bestemmingsplannen/bloemendaal/

Wilt u het nieuwe bestemmingsplan liever op papier inzien? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur terecht op het Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Beroep instellen

Omdat er op het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend, is er alleen een mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan voor belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan. 

Beroep kan vanaf 8 februari t/m 21 maart worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl.   

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, zal het bestemmingsplan niet in werking treden, voordat op het beroep is beslist. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Donkers, (023) 522 57 41 of

Naar overzicht