Behaalde doelen goede basis voor nieuw college Bloemendaal

Het college van B&W heeft de voortgangsrapportage ‘Maatwerk voor de toekomst’ gepresenteerd, waarin de balans wordt opgemaakt van de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022. Het is een goede basis voor een nieuw college. Veel doelen uit het collegeprogramma zijn behaald, binnen de daarvoor gestelde financiële kaders.

Het collegeprogramma bestaat uit 9 verschillende thema’s. Onder andere onderwijs (waaronder het integraal huisvestingsplan onderwijs), wonen en huisvesting, wegen, mobiliteit en duurzaamheid zijn onderwerpen waar veel aandacht en financiële middelen naartoe gaan. Het college constateert tevreden: ‘De gemeente ligt er mooi bij. De uitgangspositie voor een nieuw college dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 wordt gevormd is goed.’

Duurzaamheid en energietransitie

Portefeuillehouder Henk Wijkhuisen maakte vooral op duurzaamheid en de energietransitie belangrijke vorderingen. Zo wordt het plan om gebouwde omgeving tot 2050 aardgasvrij te maken (Transitievisie Warmte) in december 2021 behandeld. Ook maatregelen om biodiversiteit te versterken wierpen hun vruchten af en er zijn vergaande stappen gezet in afvalinzameling en afvalscheiding. Wethouder Nico Heijink zette verder in op het beheersbaar houden van het schuldenniveau en het presenteren van een sluitende meerjarenbegroting.  

Kwetsbare inwoners

Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn maakt zich sterk voor ondersteuning van kwetsbare mensen en investeert in de jeugd. In het beleidsplan minimabeleid is aandacht voor vroegsignalering van schulden, waardoor mensen sneller hulp krijgen. Ook zoekt de gemeente op meerdere gebieden regionale samenwerking op, bijvoorbeeld in de zorg aan kwetsbare inwoners of mensen met psychische problemen. Daarnaast geeft het college prioriteit aan het snel huisvesten van statushouders in de gemeente.  

Veiligheid

Onder portefeuillehouder Elbert Roest zijn cruciale stappen gezet in het veiliger maken van de dorpskernen en het strand. Zo is er actieve naleving van de handhaving en wordt een integraal veiligheidsplan ontwikkeld. Ook het betrekken van inwoners zit in de lift. Een voorbeeld hiervan is het participatietraject dat is doorlopen rond de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Bennebroek.

Bekijk de volledige rapportage met een overzichtelijke weergave van de voortgang per thema op bloemendaal.nl/collegeprogramma (pdf, 3 MB)