Alternatieve gebieden Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor behoud van binnenduinrand

De gemeente Bloemendaal heeft in samenwerking met de gebruikers/eigenaren van de duinzoom in Vogelenzang onderzoek laten doen naar alternatieve locaties voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Provincie Noord-Holland wil in Zuid-Kennemerland ruim 250 hectare natuur inrichten. Agrariërs aan de binnenduinrand van Vogelenzang, waarvan een deel ligt binnen de grenzen van NNN, willen daar graag blijven. Het resultaat van het onderzoek is op 23 februari door een afvaardiging van grondeigenaren aangeboden aan Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie.

Het agrarisch gebied wordt zeer gewaardeerd, onder andere vanwege de landschappelijke en historische waarden. Wethouder Henk Wijkhuisen licht de meerwaarde van behoud van de huidige agrarische bestemming toe: ‘De grondeigenaren in dit gebied zitten hier al vaak vele generaties en hebben het landschap gecreëerd waarvan we dagelijks kunnen genieten. Ze begrijpen dat we ook moeten werken aan een verbetering van de biodiversiteit. Biodiversiteit staat nu eenmaal enorm onder druk in ons land. Met de voordracht van alternatieve NNN-gebieden, buiten de duinzoom van Vogelenzang, kan de toekomst van dit waardevolle agrarische cultuurlandschap behouden blijven.’