Afhandeling integriteitsmeldingen Bloemendaal: zorgvuldig en volgens door de gemeenteraad vastgesteld protocol

De afgelopen raadsperiode heeft de gemeente Bloemendaal ongeveer 150 integriteitsmeldingen ontvangen. In vrijwel alle behandelde gevallen bleek er geen sprake van integriteitsschending. Alleen in de laatste 5 rapporten die nu zijn verschenen. De meldingen waren tegen ambtenaren en (oud-) politiek ambtsdragers. De impact van een integriteitsmelding is groot. Een beschuldiging rond iemands integriteit mag niet zomaar worden gedaan. Een reputatie is gemakkelijk te beschadigen en die schade is niet licht te herstellen. Voor zowel de betrokkenen, de gemeente en de inwoners is het van belang duidelijkheid te geven hoe integriteitsmeldingen worden afgehandeld. En wie daarbij welke rol heeft

Bij vermoedens van integriteitsschendingen gaat het om gedragingen die het imago van de gemeente of een gemeentelijke dienst (ernstig) schaden of aantasten. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling of het lekken van geheime informatie door een politiek ambtsdrager. De raad heeft hiervoor een gedragscode vastgesteld. Als bestuurders of raadsleden gedragsregels overschrijden bestaat de mogelijkheid om een integriteitsmelding in te dienen. Die wordt behandeld aan de hand van een integriteitsprotocol politieke ambtsdragers. Dit protocol is door de raad vastgesteld in november 2020. Hierin staat zorgvuldig en transparant beschreven welke stappen worden gevolgd bij melding van een integriteitsschending.

Onafhankelijke integriteitscommissie

Een integriteitsmelding tegen een politieke ambtsdrager kan worden ingediend bij de burgemeester. Deze stuurt de melding door naar een onafhankelijke integriteitscommissie. Deze commissie is vorig jaar door de raad voor het onderzoek naar de integriteitsmeldingen ingesteld. Het bestaat uit een voorzitter en vier leden. Zij wonen en werken niet in de gemeente Bloemendaal en zijn geselecteerd door de raad. De integriteitscommissie onderzoekt de meldingen en trekt conclusies. De burgemeester heeft daar geen invloed op, hij bewaakt het proces.

Rapport van bevindingen

De commissie stelt na onderzoek een ‘rapport van bevindingen’ op. Het onderzoek verloopt uiterst zorgvuldig, met hoor en wederhoor van de melder en degene tegen wie een melding wordt gedaan. Degene tegen wie de melding is gericht krijgt voordat het rapport naar de burgemeester gaat nog de mogelijkheid te reageren. De burgemeester stelt vervolgens het Seniorenconvent op de hoogte en vraagt advies over de vervolgstappen. In het Seniorenconvent zitten de fractievoorzitters van alle partijen in de raad. Het rapport van bevindingen wordt - in navolging van het advies van het Seniorenconvent - aan de raad voorgelegd. Die velt een eindoordeel over de integriteitsmelding. De raad bepaalt of het rapport in de openbaarheid wordt besproken. In de afgelopen periode zijn alle rapporten van de commissie Integriteit in de openbaarheid besproken en gepubliceerd op de website van de gemeente.

Zorgvuldigheid prioriteit  

De commissie Integriteit is vorig jaar mei aangesteld en heeft tijd nodig gehad om haar werkproces in te richten. Daarna zijn alle meldingen op volgorde opgepakt. Gelet op de hoeveelheid van de meldingen is de behandeltermijn niet altijd gehaald. De commissie benadrukt dat zij prioriteit geeft aan een zorgvuldige en correcte afhandeling.

Rol van de burgemeester

De raad heeft het eindoordeel over de integriteitsmeldingen. Het is de taak van de burgemeester om zaken die de cultuur raken te agenderen. Burgemeester Elbert Roest zegt hierover: ‘De burgemeester is de hoeder van de integriteit en bewaakt de bestuurscultuur. Het agenderen van zaken die de bestuurscultuur beïnvloeden, zoals omgangsvormen en persoonlijke beschadiging, móet gebeuren. Ook als dat impact heeft op het beeld van de gemeente. Daarom heb ik voorgesteld een heidag voor de raad te beleggen om hierover uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen.’

Meer weten?

Kijk voor uitgebreide informatie op www.bloemendaal.nl/integriteit. Hier staan ook een overzicht van de raadsvergaderingen waarin het onderwerp is behandeld, raadsbrieven over dit onderwerp en de rapporten van de integriteitsmeldingen.