Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Samenvatting

Onroerende-zaakbelastingen voor het eigendom

Bent u eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, kantoor, winkel of stuk grond? Dan moet u onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor het eigendom aan de gemeente betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de waarde van uw onroerende zaak. De OZB geldt vanaf 1 januari voor het hele jaar.

Onroerende-zaakbelastingen voor het gebruik

Huurt u of gebruikt u een niet-woning, bijvoorbeeld een winkel of kantoor? Dan moet u ook OZB betalen voor het gebruik. Dit geldt vanaf 1 januari voor het hele jaar. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de waarde van uw onroerende zaak.

Bent u huurder van een woning? Dan hoeft u geen OZB te betalen.

 

Is er sprake van verkoop of overlijden?

Verkoopt u het pand tijdens het jaar?Dan krijgt u geen vermindering op uw aanslag. Meestal verrekent de notaris de OZB met de nieuwe eigenaar. Bent u huurder van een niet-woning? Dan krijgt u geen vermindering voor het OZB gebruik.

Bij overlijden krijgen de erfgenamen geen vermindering op de belastingaanslag.

Bezwaar maken

Een bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag of de WOZ-waarde van uw pand? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet en/of WOZ-beschikking bezwaar maken. Uw bezwaar stuurt u dan naar het postadres van GBKZ, ter attentie van het hoofd van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn. U moet dus aangeven waarom u het niet eens bent met de aanslag. Verder moet u op uw bezwaarschrift zetten:

  • Datum van het bezwaarschrift
  • Uw naam en adres
  • Uw handtekening
  • Uw BSN-nummer

U kunt ook gebruik maken van het bezwaarformulier:

U kunt het bezwaarformulier ook telefonisch bij GBKZ opvragen (klik hier voor de contactgegvens). Of u kunt het bezwaarformulier op het gemeentehuis ophalen.

Kan ik via de e-mail bezwaar maken?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken via e-mail.

Waar stuur ik mijn bezwaarschrift heen?

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, t.a.v. de ambtenaar belast met de heffing, Postbus 47, 2050 AA te Overveen.

Te laat?

Na de termijn van zes weken kunt u geen bezwaar meer maken tegen de WOZ-beschikking en dus ook niet meer tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Een bezwaarschrift dat na de termijn van zes weken wordt ingediend, is te laat. Dit bezwaar krijgt als uitspraak 'niet-ontvankelijk'. Tegen deze uitspraak van de gemeente kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit kan als u van mening bent dat de gemeente uw bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Moet ik de aanslag betalen als ik een bezwaarschrift indien?

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? Dan moet u de aanslag toch betalen. U kunt wel uitstel van betaling krijgen. U moet dan wel schriftelijk vragen om uitstel van betaling. Uitstel van betaling kunt u krijgen voor het gedeelte van de aanslag waar u het niet mee eens bent.

Maakt u bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u om uitstel vragen voor het verschil tussen de vastgestelde WOZ-waarde op de aanslag en de WOZ-waarde die u zelf aangeeft.

Wanneer u uitstel van betaling heeft gekregen en uw bezwaar wordt (gedeeltelijk) ongegrond verklaard, kan het zijn dat u invorderingsrente moet betalen. Als u teveel heeft betaald, krijgt u invorderingsrente bij terugbetaling.

Kwijtschelding

Wanneer kwijtschelding?

Als u de belastingaanslag niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding krijgen. Dit kan niet zomaar. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Wanneer u kwijtschelding aanvraagt bij de gemeente, gaat de gemeente uw kwijtscheldingsaanvraag beoordelen. Hiervoor moet de gemeente landelijk geldende regels volgen.

U kunt kwijtschelding krijgen voor

  • Afvalstoffenheffing: voor maximaal één container van 140 of 240 liter.
  • Hondenbelasting: alleen de eerste hond. Heeft u meer honden? Dan moet u voor deze honden wel hondenbelasting betalen.
  • Rioolheffing: alleen voor de rioolheffing voor het gebruik van een woning.
  • Onroerende zaakbelastingen.
  • Roerende zaakbelastingen.

Hoe kunt u kwijtschelding aanvragen?

Uw verzoek tot kwijtschelding moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, Postbus 47, 2050 AA Overveen.

Klik hier voor het kwijtscheldingsformulier. U kunt dit ook telefonisch aanvragen (klik hier voor de contactgegevens) of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. Wilt u meer uitleg over kwijtschelding? Klik hier voor uitleg over kwijtschelding.

Heeft u een bijstandsuitkering of alleen AOW?

Dan kunt u automatisch kwijtschelding krijgen. Dit kan alleen als u al een keer kwijtschelding bij de gemeente heeft aagevraagd en ook kwijtschelding heeft gekregen. In dat geval hoeft u niet meer ieder jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

Heeft u al betaald?

Als u uw aanslag al heeft betaald en u krijgt kwijtschelding, dan krijgt u uw geld automatisch terug op uw rekening.

Niet mee eens?

Wanneer u kwijtschelding heeft aangevraagd en de gemeente wijst uw verzoek om kwijtschelding af, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit moet u doen binnen tien dagen na dagtekening van de kwijtscheldingsbeschikking van de gemeente. Het beroepschrift kunt u richten aan het college van B & W van uw gemeente. U moet het beroep motiveren. U moet dus aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Ook moet u het beroepschrift ondertekenen en van een dagtekening voorzien.

Tarieven

De actuele tarieven kunt u vinden op de website van GBKZ: http://www.gbkz.nl/bloemendaal/overig/tarieven/