Drank- en Horecawet

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse (bijvoorbeeld in een café) is een rechtsgeldige Drank- en  Horecavergunning verplicht. Ook voor de verkoop van sterke drank voor thuisgebruik in een slijterij is een dergelijke vergunning verplicht. Deze vergunning wordt verstrekt door het College van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente. In bijzondere situaties (evenementen e.d.) kan de burgemeester een ontheffing geven zodat zonder vergunning alcohol geschonken kan worden. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholhoudende drank.

Aan de leidinggevenden en de bedrijfsruimte worden eisen gesteld waaraan voldaan moet worden voordat een vergunning kan worden verleend.

Drankvergunning

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse (bijvoorbeeld in een café) is een rechtsgeldige Drank- en  Horecavergunning verplicht. Ook voor de verkoop van sterke drank voor thuisgebruik in een slijterij is een dergelijke vergunning verplicht.

Eisen Leidinggevenden

In een horecabedrijf waar alcoholhoudende drank wordt geschonken moet voortdurend een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat vermeld. Leidinggevenden dienen:

 • niet onder curatele te staan en niet ontzet te zijn uit de ouderlijke macht of voogdij;
 • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn;
 • de leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt;
 • te voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag;
 • te beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Personeelsleden moeten minimaal 16 jaar zijn  

Eisen bedrijfsinrichting

Horecalokaliteit

De horecalokaliteit moet voldoen aan onder meer de volgende bouwkundige eisen:

 • plafondhoogte van ten minste 2.40 m:
 • oppervlakte van ten minste één van de lokaliteiten van minimaal 35 m2;
 • twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden met handenwasgelegenheid in onmiddellijke nabijheid van de lokaliteit;
 • toiletgelegenheden die niet rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht;

Daarnaast mogen de ruimtes waarin de verkoop van goederen plaatsheeft, of verhuur en dienstverlening, niet rechtstreeks worden bereikt via een lokaal waarin alcoholhoudende drank aanwezig is. Deze activiteiten mogen ook niet in de horecalokaliteit worden georganiseerd.

Slijtlokaliteit

De slijtlokaliteit moet voldoen aan onder meer de volgende bouwkundige eisen:

 • plafondhoogte van ten minste 2,40 meter;
 • oppervlakte van ten minste één van de lokaliteiten van minimaal 15 m2;
 • een slijterij mag niet rechtstreeks in verbinding staan met een andere winkel;
 • in de slijterij mogen naast (alcoholhoudende) dranken alleen artikelen worden verkocht die direct gerelateerd zijn aan alcoholhoudende drank, bijvoorbeeld glazen of kurkentrekkers. 

Ontheffing artikel 35

De burgemeester kan een ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwak- alcoholhoudende dranken in geval van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (zoals braderieën, jaarmarkten en dergelijke) voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. De verstrekking van alcohol moet onder onmiddellijke leiding van een persoon geschieden die aan de volgende eisen voldoet:

 • niet onder curatele staan en niet ontzet zijn uit de ouderlijke macht of voogdij;
 • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
 • de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
 • moet voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag;
 • moet beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.